19 czerwca 2024

Czy przybędzie pielęgniarek zza granicy?

Ułatwienia dla cudzoziemców w dostępie do zawodów pielęgniarki i położnej przewiduje nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 3 listopada br. Nowe przepisy uchwalił Sejm upływającej kadencji.

Foto: Paweł Kula

W myśl nowelizacji pielęgniarki lub położne spoza Unii Europejskiej, chcące podjąć pracę w zawodzie w Polsce, będą m.in. musiały posiadać wymagane doświadczenie i urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.

Nowelizacja skraca z 12 do 6 miesięcy długość wymaganego dla cudzoziemców starających się o prawo wykonywania zawodu stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym (np. szpitalu). Odbycie stażu nie będzie wymagało posiadania zezwolenia na pracę.

Za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, zaliczane do stażu pracy, będzie uznawane nie tylko nauczanie osób wykonujących te zawody, ale także osób wykonujących inne zawody medyczne (np. ratowników medycznych), jeśli w programie kształcenia jest zapisany udział pielęgniarki lub położnej. Celem nowelizacji jest także m.in. poprawa warunków opieki zdrowotnej udzielanej uczniom w szkołach publicznych.

Doprecyzowany został obowiązek szkół dotyczący wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Nowelizacja przewiduje, że osoby, które ukończyły liceum medyczne albo szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i spełniają wymogi ustawowe, uzyskają potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Źródło: Sejm


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.