17 czerwca 2024

Funkcjonariusz a świadczenie zdrowotne

W dniu 26 marca 2015 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego dotycząca m.in. badań lekarskich osób skazanych w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego (ustawa z dnia 25 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. 2015, poz. 431).

Foto: Marta Jakubiak

Do art. 115 kodeksu karnego wykonawczego dodano ust. 7a przewidujący, że w przypadku skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu skazanego oraz skazanego, który podczas pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym naruszył w poważnym stopniu dyscyplinę i porządek świadczenia zdrowotne udzielne są w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.

Podobne ograniczenia stosuje się wobec skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego jeśli świadczenie zdrowotne jest wykonywanie poza tym zakładem.

Świadczenie zdrowotne może być także udzielone w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego na wniosek osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, jeśli jest to konieczne do zapewnienia pracownikowi medycznemu bezpieczeństwa.

Dotychczasowe przepisy regulujące obecność funkcjonariusza przy świadczeniu zdrowotnym zostały uchylone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014 r. (sygn. akt K 22/10). Przewidywały one obecność funkcjonariusza co do zasady przy każdym świadczeniu zdrowotnym osoby osadzonej w zakładzie typu zamkniętego.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że poprzednia regulacja prawna w zakresie, w jakim nakazuje obecność funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego podczas udzielania świadczenia zdrowotnego również osobom pozbawionym wolności, co do których nie jest to konieczne oraz nie określa przesłanek uzasadniających odstąpienie od tego nakazu, jest niezgodna z Konstytucją.

Opisane powyżej nowe przepisy przewidują obecność funkcjonariusza przy świadczeniu zdrowotnym osadzonego tylko w przypadku osadzonych szczególnie niebezpiecznych, a także na uzasadniony wniosek lekarza wykonującego świadczenie zdrowotne dla zapewnienia mu bezpieczeństwa.

Michał Kozik
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.