24 maja 2024

GUS a dane osobowe lekarzy i stomatologów

Stanowisko Nr 48/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej deklaruje wolę współpracy z GUS w zakresie przekazywania danych statystycznych

Logo Głównego Urzędu Statystycznego 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017, o którym Prezes Głównego Urzędu Statystycznego poinformował w piśmie z dnia 28 lipca 2017 r., znak: GUS-GP03.0200.15.2017, negatywnie ocenia zakres danych jednostkowych o lekarzach, które mają być przekazywane z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP (CRL) do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W pkt 9 lit. b projektu załącznika do rozporządzenia wskazano, że Naczelna Izba Lekarska ma raz w roku przekazywać z CRL do GUS dane jednostkowe o lekarzach w zakresie: numer PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo, numer prawa wykonywania zawodu, rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, informacja o skreśleniu z listy rejestru. Wskazany zakres danych powoduje, że dane te są danymi osobowymi. Zgodnie z art. 51 Konstytucji RP obowiązek ujawniania informacji dotyczącej jakiejś osoby może nałożyć tylko ustawa, przy czym musi to być uzasadnione interesem publicznym i dotyczyć przypadków niezbędnych i uznawanych w demokratycznym państwie.

Ponadto, jak wskazano w akapicie 31 preambuły do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. s. 119), które zacznie obowiązywać od dnia 5 maja 2018 r., żądanie ujawnienia danych osobowych, z którym występują organy publiczne, powinno być uzasadnione, mieć charakter wyjątkowy, nie powinno dotyczyć całego zbioru danych ani prowadzić do połączenia zbiorów danych, a ponadto przetwarzanie otrzymanych danych osobowych powinno być zgodne z celami przetwarzania.

W związku z powyższym sprzeciw budzi zobowiązywanie Naczelnej Izby Lekarskiej do przekazywanie danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów zamiast danych statystycznych, przygotowanych w oparciu o dane CRL. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, cele statystyczne można zrealizować bez przekazywania danych osobowych. Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej deklaruje wolę współpracy z GUS w zakresie przekazywania danych statystycznych przygotowanych w oparciu o dane osobowe zawarte w CRL.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.