27 maja 2024

Jest podpis prezydenta: wraca staż podyplomowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, z dniem 1 stycznia 2017 r.

Foto: pixabay.com

Celem ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie odbywania przez lekarzy i lekarzy dentystów, po ukończeniu studiów, stażu podyplomowego.

Tym samym ustawodawca odstępuje od uregulowań przyjętych ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzających – w zakresie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów – dwusemestralne praktyczne nauczanie na szóstym roku studiów na kierunku lekarskim i piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Wprowadzona w 2011 r. zmiana systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów zmierzała do skrócenia okresu kształcenia, co miało umożliwić absolwentom tych kierunków szybszy dostęp do rynku pracy. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, analiza tego rozwiązania wykazała jednak jego niedoskonałość, w szczególności w kontekście braku uprawnień studentów do wykonywania świadczeń zdrowotnych.

W związku z powyższym, ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw przywraca staż podyplomowy jako niezbędny etap w rozwoju zawodowym lekarzy i lekarzy dentystów, umożliwiający im praktyczną naukę zawodu oraz łączenie wiedzy teoretycznej z nabywaniem umiejętności praktycznych. Nowelizacja reguluje warunki odbywania stażu, jego organizację i zakres niezbędnych uprawnień lekarzy stażystów.

Ramy prawne i organizacyjne nauki zawodu lekarza i lekarza dentysty zostały ujęte w sposób jednolity i harmonizujący praktyczne nauczanie realizowane przez studentów szóstego roku kierunku lekarskiego i piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego.

Zgodnie z przyjętym założeniem kształcenia, ustawodawca rezygnuje z dotychczasowej instytucji ograniczonego prawa do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty podczas odbywania stażu podyplomowego – w celu odbycia stażu podyplomowego i na czas jego odbywania okręgowa rada lekarska przyznawać będzie stażyście pełne prawo wykonywania zawodu, a więc uprawnienia m.in. do wystawiania recept, wydawania skierowań na badania czy opinii i orzeczeń lekarskich.

Staż odbywał się będzie pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem specjalistą w określonej dziedzinie medycyny albo lekarzem dentystą, wykonującym zawód przez okres co najmniej pięciu lat. Praktyczne nauczanie prowadzone będzie nie tylko w uczelniach medycznych, lecz także uczelniach kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w symulowanych warunkach klinicznych.

Zgodnie z ustawą zmieniającą, przedłużenie czasu trwania stażu, w porozumieniu z radą lekarską, może nastąpić na czas realizacji części programu kształcenia, która nie została zrealizowana, jednak staż nie będzie przedłużany po upływie pięciu lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu.

Jeżeli lekarz stażysta nie ukończył albo nie odbył stażu podyplomowego w terminie pięciu lat od uzyskania prawa wykonywania zawodu, może odbyć staż ponownie na podstawie umowy o szkolenie zawartej z podmiotem prowadzącym staż (okręgowa rada lekarska przyznaje ponownie prawo wykonywania zawodu na czas odbywania stażu).

W zakresie realizacji obowiązku znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (a więc jak dotychczas, potwierdzanej egzaminem z języka polskiego), niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, ustawa zwalnia z egzaminu nie tylko osoby, które ukończyły studia medyczne w języku polskim, lecz także te, które mają obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale nie ukończyły studiów w języku polskim. Warunkiem jest przedstawienie przez nie dokumentu wskazanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia, potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Organizacja, finansowanie i zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego pozostanie zadaniem marszałka województwa (dotyczy to absolwentów będących obywatelami polskimi, zamierzającymi wykonywać zawód na terytorium Polski, mającymi stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku cudzoziemców – osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa).

Ustawa zawiera również zmiany dotyczące przystępowania do egzaminów – Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), przesądzając o możliwości przystąpienia do nich jedynie absolwentów studiów medycznych, nie zaś studentów ostatniego roku tych studiów. Nowelizacja zawiera ponadto uregulowania będące następstwem podpisanej 21 grudnia 2011 r. umowy o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym. Są one objęte zakresem ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.