19 maja 2024

Kasy fiskalne – internauta pyta, MF odpowiada

„Czy jeśli lekarz prowadzi działalność – praktykę w miejscu wezwania oraz w podmiocie leczniczym, ale świadczy w rzeczywistości usługi tylko dla przedsiębiorstw oraz wystawia faktury i nie świadczy faktycznie usług dla osób fizycznych (pomimo takiej możliwości), to także musi obligatoryjnie posiadać kasę fiskalną?”.

Foto: Marta Jakubiak

Takie pytanie pojawiło się pod naszym tekstem „Kasy fiskalne – co należy wiedzieć” (zobacz więcej). Aby rozwiać wszelkie wątpliwości postanowiliśmy zapytać u źródła. Poniżej odpowiedź Wiesławy Dróżdż, rzecznika prasowego Ministra Finansów.

„Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz innych niż wymienione w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmiotów nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania takiej kasy. Dotyczy to również przedstawionej w zapytaniu sytuacji, gdy lekarz świadczy usługi medyczne tylko dla przedsiębiorstw (przedsiębiorców).

Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Przepis ten określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (na mocy art. 111 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z tego obowiązku).

Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.”.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.