15 czerwca 2024

Kasy fiskalne – zmiany w 2015 roku

Od maja 2011 r. do gabinetów lekarskich zaczęły trafiać kasy fiskalne. Lekarze, podobnie jak i prawnicy, przestali wtedy korzystać z dobrodziejstwa zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Foto: freeimages.com

Pierwsze rozporządzenie Ministra Finansów odbierające lekarzom zwolnienie z tego obowiązku zostało wydane w 2010 r. i obowiązywało do końca 2012 r. Ministerstwo Finansów zapowiadało wtedy systematyczną i stopniową zmianę przepisów, tak aby doprowadzić do powszechnego ewidencjonowania obrotów przy użyciu kas fiskalnych. Od 1 stycznia 2013 r. zaczęły w związku z tym obowiązywać nowe limity i nowe zasady ich obliczania, po przekroczeniu których w gabinecie musiała pojawić się kasa fiskalna.

Do tego dnia było to powyżej 40 000 zł obrót ze sprzedaży lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w poprzednim roku podatkowym lub 20 000 zł, jeśli działalność rozpoczynała się w trakcie roku podatkowego. Od 2013 r. limit ten został ustalony jednolicie na poziomie 20 000 zł, przy czym, gdy rozpoczynało się działalność, limit ten ulegał proporcjonalnemu zmniejszeniu. Podobnie jak poprzednie rozporządzenie, to z 2012 r. obowiązuje przez 2 lata – do 31 grudnia 2014 r.

Obecnie Ministerstwo Finansów przesłało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących datowany na 22 lipca 2014 r. Wprowadza on zasadniczą zmianę sytuacji lekarzy prowadzących prywatne praktyki. Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) zwolnień z obowiązku ewidencjonowania uzależnionych od progu osiąganych obrotów nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów. Oznacza to, że lekarze i lekarze dentyści będą mieli obowiązek korzystania z kas fiskalnych niezależnie od tego, jakie osiągają obroty, wykonując w ramach praktyki zawód na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów, którzy już w roku 2014 przekroczyli limity dające prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, obowiązywać będą stare terminy na zakup kasy. Ci lekarze, który dotąd nie mieli kas w swoich gabinetach i nie utracili prawa do zwolnienia przez końcem 2014 r., będą musieli wyposażyć swój gabinet w takie urządzenie od 1 marca 2015 r.

Lekarze, którzy prowadzili gabinety, ale zrezygnowali z tej działalności przed końcem 2014 r. i w roku 2015 powrócą do prowadzenia tej działalności, będą zobowiązani do używania kas najpóźniej po 2 miesiącach od końca miesiąca, w którym ponownie rozpoczęli prowadzenie gabinetu. Podobnie lekarze, który swoją działalność rozpoczną w 2015 r. W obu przypadkach termin ten zostanie skrócony, jeśli wcześniej przekroczone zostaną progi obrotu dającego zwolnienie (20 000 zł), oczywiście pomniejszane proporcjonalnie w trakcie roku.

Projekt rozporządzenia posługuje się określeniem usług w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Ustawodawca w innych aktach prawnych – choćby w ustawie o działalności leczniczej czy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mówi o udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Taki brak jednolitego nazewnictwa jest charakterystyczny dla przepisów podatkowych, które interpretuje się autonomicznie.

Niestety doświadczenie wskazuje, że Ministerstwo Finansów pozostanie nieugięte na głosy samorządu lekarskiego i zawarte w projekcie rozwiązania nie zostaną zmienione (zobacz więcej).

Jeśli minister nie zmieni zdania, od 1 marca 2015 r. w każdym działającym dziś gabinecie znajdzie się kasa fiskalna. Gabinety otwierane w 2015 r. będą miały dwa miesiące od końca miesiąca, w którym przyjęły pierwszego pacjenta, na zakup takiego urządzenia.

Jarosław Klimek
Radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Artykuł ukazał się w „Gazecie Lekarskiej” nr 8/9 2014


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.