27 maja 2024

Lekarz dentysta a recepty na leki 75+

Apel Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających na celu zmiany przepisów dotyczących wystawiania recept na leki i wyroby medyczne w ramach programu 75+.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rady Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o nowelizację treści art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej ustawą.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej brzmienie ww. przepisu wywołuje wątpliwości interpretacyjne związane z określeniem „zaprzestał wykonywania zawodu” oraz faktem, iż w przepisie tym posłużono się wyłącznie oznaczeniem zawodu lekarza, bez wymienienia zawodu lekarza dentysty.

W konsekwencji przepis art. 43a ust. 1 ustawy może budzić wątpliwości co do tego, czy wystawianie recept na leki dla seniorów przez lekarza nie będącego lekarzem POZ możliwe jest jedynie w przypadku trwałego zaprzestania wykonywania zawodu, czy też możliwe jest w trakcie krótkiej przerwy w wykonywaniu zawodu w celach zarobkowych. Kolejna wątpliwość dotyczy możliwości wystawiania w ramach programu 75+ recept pro familiae i pro auctore przez lekarzy dentystów, którzy zaprzestali wykonywania zawodu.

Wobec powyższego Naczelna Rada Lekarska apeluje o zmianę treści ww. przepisu poprzez zastąpienie sformułowania „lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa” sformułowaniem „lekarza albo lekarza dentysty, wystawiającego receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa”.

Taka zmiana treści przepisu art. 43a ust. 1 ustawy usunie powyższe wątpliwości interpretacyjne i w sposób jednoznaczny potwierdzi uprawnienie lekarzy dentystów do wystawiania recept na darmowe leki i wyroby medyczne dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, w przypadku ukończenia przez świadczeniobiorców 75 roku życia.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.