18 lipca 2024

List prezesa NRL do pacjentów i lekarzy

31 grudnia 2014 roku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował list otwarty do pacjentów i lekarzy, który dotyczy wchodzącego właśnie w życie  pakietu onkologicznego i kolejkowego

Foto: freeimages.com

Szanowni Państwo,

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska – jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce – musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Zmuszanie lekarzy do dokonywania wyboru, kogo mają leczyć w pierwszej kolejności, może prowadzić do dramatycznych dla pacjentów decyzji. Sposób diagnozowania chorych – proponowany przez Ministerstwo Zdrowia – przywołuje na myśl najgorsze skojarzenia związane z historycznie napiętnowanym słowem „segregacja”.

Sugerowane przez Ministerstwo Zdrowia „segregowanie chorych” wg ważności choroby i kierowanie ich lub nie do dalszej diagnostyki jest nie do przyjęcia. Dramat ludzi chorych onkologicznie często jest równy dramatowi pacjentów dotkniętych innymi chorobami. Lekarze, dla których dobro pacjenta jest najważniejsze, muszą przeciwko temu stanowczo zaprotestować, gdyż to uwłacza godności pacjenta i narusza prawa chorych.

Jednocześnie, NRL stanowczo sprzeciwia się antagonizowaniu przez Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza lekarzy i chorych, którzy są w równym stopniu ofiarami niekompetencji urzędników, arogancji władzy w zakresie przedstawiania niespójnych informacji na temat wdrożeń oraz propagandy politycznej, która ma ukryć niedoskonałości systemowe.

Oprócz fatalnego sposobu wprowadzania w życie przepisów pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego, nie do przyjęcia dla lekarzy i pacjentów musi być pseudo-kampania informacyjna, która w ostatnich dniach prowadzi do jeszcze większego chaosu i zagrożenia kolejkami w placówkach medycznych. Nieprawdą jest bowiem, że w przypadku braku wiedzy na temat zmian, pacjent będzie mógł zapytać lekarza – o czym informuje spot reklamowy MZ – bo lekarze w większości nie zostali odpowiednio przeszkoleni w tym zakresie.

Ponadto, nawoływanie przez samego Ministra Zdrowia do tego, by w przypadku braku możliwości zapisania się do lekarza rodzinnego chorzy zgłaszali się na Szpitalne Oddziały Ratunkowe jest skrajnym objawem nieodpowiedzialności. Sami pacjenci dobrze wiedzą, że SOR to jedno z miejsc z najdłuższymi kolejkami, gdzie przyjmuje się głównie osoby w nagłych przypadkach.

W oczekiwaniu na konsultacje lekarza na SORze – co sugeruje Pan Bartosz Arłukowicz – pacjent musiałby ustawić się w kolejce z chorymi, którzy właśnie przeszli zawał serca, złamali kręgosłup w wypadku samochodowym lub doznali udaru mózgu. W chwili wprowadzania w życie tzw. pakietu kolejkowego namawianie chorych do ustawiania się w jeszcze dłuższych kolejkach jest kuriozalne i grozi jeszcze większym chaosem w placówkach medycznych.

Sugerowanie pacjentom, aby zgłosili się do innych lekarzy i tam wypełnili deklarację jest świadomym wprowadzaniem opinii publicznej w błąd, gdyż Pan minister dobrze wie, że ilość deklaracji jest ograniczona. Ponadto, należy zaprotestować przeciwko sprowadzaniu wejścia w życie nowych przepisów do kontraktowania świadczeń.

Taki sposób przedstawiania sprawy przez Ministerstwo Zdrowia wprowadza opinię publiczną, a przede wszystkim pacjentów, w błąd. Sedno problemu tkwi w założeniach pakietu onkologicznego i pakietu kolejkowego, a które w wyniku niedopracowania i przy braku stosownych, szerokich konsultacji, stanowią ogromne zagrożenie dla funkcjonowania wielu placówek medycznych i grożą pogorszeniem sytuacji chorych.

To poprawy tych założeń od miesięcy domagają się Naczelna Rada Lekarska i towarzystwa naukowe. Szumnie ogłaszany przez Ministra Zdrowia 1 mld zł, który ma rzekomo sfinansować pakiet onkologiczny i pakiet kolejkowy – a przynajmniej w przekazach medialnych Ministra Zdrowia tak jest odbierany przez pacjentów – jest niewystarczający i nie zapewni wszystkim chorym spełnienia ministerialnych obietnic.

Powołaniem lekarza jest dbanie o pacjenta, powołaniem samorządu lekarskiego jest dbałość o warunki wykonywania zawodu lekarza i o godne warunki leczenia chorych. W chwili wprowadzania w życie pakietów, przeciwko któremu od miesięcy protestuje całe środowisko lekarskie, także onkolodzy, którzy brali udział w rozmowach z rządem, możemy jedynie uczulić lekarzy i pacjentów na pilne zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości, które będą wynikać z chaosu spowodowanego nowymi przepisami.

Apeluję i do pacjentów, i do lekarzy i lekarzy dentystów, by domagali się respektowania ich praw i nie poddawali się skutkom źle przeprowadzanych systemowych eksperymentów.

Z ogromnym niepokojem Naczelna Rada Lekarska musi podtrzymać swoje obawy, że wejście w życie pakietu onkologicznego i kolejkowego bez zgłaszanych przez nią wielokrotnie zmian, grozi destabilizacją polskiego systemu ochrony zdrowia.