27 maja 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2005)

W 2005 r. podjęto uchwałę przyznającą najważniejsze odznaczenie w samorządzie lekarskim – Meritus Pro Medicis – 10 osobom. Niestety trzy osoby z tego zacnego grona odeszły już na wieczny dyżur.

Jan Adamus
(Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu)

Epidemiolog, specjalista organizacji ochrony zdrowia. Wieloletni pełnomocnik Delegatury DIL w Wałbrzychu (od 1991 r.), założyciel tamtejszego koła lekarzy seniorów. Działał w Prezydium ORL dolnośląskiej izby i w wielu tamtejszych komisjach. W III i IV kadencji także w NIL – jako członek różnych zespołów i komisji. W latach 2001-2005 przewodniczący Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej NRL i członek Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich w Brukseli. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi odznaczeniami. Inicjator kontaktów z Federalną Niemiecką Izbą Lekarską i Saksońską Izbą Lekarską, a także zawarcia umowy o współpracy z Austriacką Izbą Lekarską. Zmarł w kwietniu 2015 r. (za: „Medium”).

Kazimierz Bryndal
(Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu)

Specjalista protetyki stomatologicznej. Przewodniczący ORL w Toruniu (1997-2001). W samorządzie szczególnie zaangażowany w sprawy międzynarodowe. Pracował przy traktacie akcesyjnym z UE w zakresie dotyczącym lekarzy dentystów. Jeden z założycieli Grupy Roboczej ds. wolnej praktyki lekarsko-dentystycznej w Europie ERO FDI. Obecnie jest w składzie Prezydium ORL w Toruniu, przewodniczy ukochanej od lat komisji współpracy z zagranicą kujawsko-pomorskiej izby, działa też w innych komisjach. Nadal pracuje w Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej NIL. Przez wiele lat w kierownictwie PTS. Odznaczony m.in. Nagrodą im. Andrzeja Janusza Fortuny „Za zasługi dla polskiej stomatologii”, „Pro Gloria Medici” i medalem „Za zasługi dla Miasta Torunia”.

Leszek Dudziński
(Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska)

Specjalista chirurgii szczękowej. Wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL (od 2.09.2016) i Komisji Finansowo-Budżetowej NRL (od początku VII kadencji). Obecnie także Skarbnik ORL w Olsztynie, kanclerz Kapituły Odznaczenia „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. Działa też w okręgowych komisjach problemowych. W samorządzie od I kadencji. Trzykrotny przewodniczący ORL (II, IV, V kadencja). Członek Fundacji Lekarze Lekarzom. Od lat zajmuje się sprawami stomatologów, a także ubezpieczeniami lekarzy i zdrowiem publicznym. Uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaczeniem „Zasłużony Lekarz Warmii Mazur” i Krzyżem Kawalerskim za zasługi dla wynalazczości przyznanym przez Komisję Królestwa Belgii.

Piotr Dylewicz
(Wielkopolska Izba Lekarska)

Specjalista chorób wewnętrznych. Nazywany jest „ojcem-założycielem” poznańskiej izby. Przez dwie pierwsze kadencje przewodniczył ORL w Poznaniu. Na jego brakach spoczywała m.in. integracja środowiska lekarskiego, organizacja wewnętrzna izby i delegatur, doprowadzenie do powstania siedziby izby. Istotne dla niego były sprawy związane z etyką zawodu. Później działał nadal w NRL. Od 1993 r. ze stopniem naukowym dr. hab. w zakresie kardiologii, od 2002 r. – z tytułem naukowym prof. n. med. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej i farmakologii klinicznej. Aktywny w wielu towarzystwach naukowych. Odznaczony m.in. „Gloria Medicinae” PTL, nagrodą naukową PTK i tytułem „Fellow of ESC”.

Włodzimierz Gajewski
(Świętokrzyska Izba Lekarska)

Specjalista psychiatrii. Jest członkiem prezydium ORL w Kielcach i pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów w świętokrzyskiej izbie. Działa też w tamtejszej komisji bioetycznej i współtworzy pismo „Eskulap Świętokrzyski” (członek kolegium redakcyjnego). Od wielu lat (do dziś) kieruje zespołem zajmującym się etyką lekarską w swojej izbie. Przez pierwsze 2 kadencje był przewodniczącym ORL w Kielcach, w kolejnych 2 – wiceprzewodniczącym. Od 2000 r. prowadzi zajęcia z bioetyki stażystów. Od lat wspiera swoim działaniami także NIL (członek NRL przez 4 kadencje), angażując się głównie w pracę na rzecz Komisji Etyki Lekarskiej NIL.

Maksymilian Mikee
(Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie)

Specjalista chirurgii ogólnej. Delegat na KZL i OZL. Gorący zwolennik idei samorządu lekarskiego. Zaangażowany przede wszystkim w swoim okręgu. Przewodniczący ORL w Szczecinie II i III kadencji, w kolejnej pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Działał także w Naczelnej Izbie Lekarskiej (członek NRL, brał udział w pracach komisji finansowo-budżetowej). Najważniejsze dla niego było, aby izba lekarska była ciałem silnie opiniotwórczym, szanowanym przez władze państwowe. Aktywny w samorządzie lekarskim do końca IV kadencji, potem zrezygnował z tej działalności z powodu problemów osobistych. Honorowy członek OIL w Szczecinie.

Halina Pilawska
(Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie)

Pediatra, specjalista higieny ogólnej. Walczyła w powstaniu warszawskim. Profesor nauk medycznych. Założycielka samorządu lekarskiego w Szczecinie, pierwszy prezes szczecińskiej izby. Przez lata przewodniczyła kołu seniorów. Była redaktor naczelna „Vox Medici”. Członek Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL (VI kadencja). Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, „Medicus Nobilis”, Kryształowym Sercem PCK. Honorowy Członek PTL i OIL w Szczecinie, Dama Medalu „Gloria Medicinae”. Zmarła w 2017 r.

Barbara Sarankiewicz-Konopka
(Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Specjalista dermatologii i wenerologii. Aktywnie działa w swoim okręgu od 1993 r. Delegat na zjazdy okręgowe i krajowe. Od wielu lat zasiada w Prezydium ORL w Gdańsku. Prezes gdańskiej izby (III, IV kadencja, doprowadziła do otwarcia nowej siedziby izby w 2004 r.), potem zastępca przewodniczącego. Obecnie jest wiceprezesem swojej izby, przewodniczącą Rady Ośrodka Szkoleniowego OIL w Gdańsku, od lat kieruje też tamtejszą komisją ds. kształcenia medycznego. Działa również na rzecz Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom (członek Rady). W latach 2005- 2009 aktywna także w Naczelnej Radzie Lekarskiej i OKW.

Zygfryd „Zyga” Wawrzynek
(Śląska Izba Lekarska)

Radiolog. W samorządzie lekarskim od jego odrodzenia po 1989 r. Delegat wszystkich dotychczasowych zjazdów krajowych i okręgowych. Pierwszy przewodniczący ORL w Katowicach. Obecnie jest mediatorem w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy w swojej izbie, zasiada też w Radzie Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, „Wawrzynem Lekarskim”, wyróżnieniem „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, odznaką „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”, a także Medalem im. Prof. Witolda Zawadowskiego. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego i Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

Zbigniew Żak
(Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Specjalista protetyki stomatologicznej i organizacji ochrony zdrowia. Aktywnie uczestniczył w odbudowywaniu samorządu lekarskiego po jego reaktywacji w 1989 r. Członek Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich i sekretarz ORL w Krakowie I kadencji, następnie szef komisji rewizyjnej krakowskiej izby i wiceprzewodniczący ORL. Wiceprezes NRL IV kadencji. Inicjator utworzenia pierwszego w Polsce Wydziału Higieny Stomatologicznej przy Medycznym Studium Zawodowym w Krakowie. Jeden z założycieli Teatru „STU”. Odszedł na wieczny dyżur w 2005 r. „16 lat pracy (…) oddałem samorządowi w wymiarze, na jaki mnie było stać – i nie żałuję” – pisał w liście do uczestników jednego z okręgowych zjazdów lekarzy OIL w Krakowie.

Lidia Sulikowska