19 czerwca 2024

Minister zdrowia zapowiada kolejne zmiany

4 grudnia przez kilka godzin szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł uczestniczył w posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej. Jej członkowie przekazali ministrowi apel zawierający postulaty mające poprawić sytuację w systemie ochrony zdrowia. – Ten apel pokazuje, że samorząd lekarski to nie organizacja roszczeniowa zabiegająca o interesy lekarzy, ale podmiot troszczący się o opiekę pacjentów – powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

IMG_0049-001 IMG_0040-001

IMG_0075-001 IMG_0005-001

Foto: Marta Jakubiak

Apel podjęto go dziś przed południem bez udziału Konstantego Radziwiłła, który po objęciu urzędu ministra zdrowia co prawda nadal pozostał członkiem samorządu lekarskiego, ale zrezygnował z funkcji sekretarza NRL.

Postulaty samorządu zgrupowano w 25 blokach tematycznych. Dotyczą kierunków zmian systemu opieki zdrowotnej, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz kształcenia przed i podyplomowego w tych zawodach:

I. Przywrócenie stażu podyplomowego.

II. Zmiany dotyczące specjalizacji.

III. Zmiany dotyczące sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

IV. Zmniejszenie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny.

V. Zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy i lekarzy dentystów w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego.

VI. Zapewnienie należytej ochrony tajemnicy lekarskiej.

VII. Odbiurokratyzowanie pracy lekarza.

VIII. Zaprzestanie ustalania standardów medycznych w formie rozporządzeń Ministra Zdrowia.

IX. Rewizja przepisów wprowadzających tzw. pakiet onkologiczny.

X. Zmiana systemu refundacji leków.

XI. Liberalizacja przepisów dotyczących możliwości zatrudnienia lekarza i lekarza dentysty w praktyce zawodowej innego lekarza.

XII. Prawidłowa wycena świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

XIII. Ograniczenie finansowania ze środków publicznych skutków działania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz uprawniania sportów ekstremalnych.

XIV. Opiniowanie kandydatów na konsultantów krajowych przez samorząd lekarski.

XV. Powołanie instytucji koronera.

XVI. Zmiana przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących.

XVII. Wznowienie prac nad nowymi wzorami dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

XVIII. Podjęcie negocjacji w sprawie jednoznacznego uregulowania zasad zwrotu izbom lekarskim kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań przejętych przez samorząd lekarski od administracji publicznej.

XIX. Zmiana zasad finansowania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

XX. Poszerzenie programów profilaktycznych.

XXI. Zwiększenie wynagrodzenia za świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.

XXII. Zmiana przepisów prawa atomowego dotycząca stosowania promieniowania jonizującego przez lekarzy dentystów.

XXIII. Przywrócenie kształcenia w zawodzie asystentki stomatologicznej.

XXIV. Zmiana dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

XXV. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.