12 czerwca 2024

Nowelizować dyrektywę dotyczącą czasu pracy?

Nowa Komisja Europejska (KE) rozpoczęła (kolejne) konsultacje w sprawie ewentualnej nowelizacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/88/WE z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Working Time Directive – WTD).

Foto: Komisja Europejska

To delikatna sprawa: obecne brzmienie WTD nie zadowala do końca nikogo – pracownicy uważają jej przepisy za zbyt liberalne, pracodawcy chcieliby jeszcze większego „uelastycznienia” regulacji dotyczących czasu pracy. Wśród zarzutów europejskiego środowiska lekarskiego reprezentowanego przede wszystkim przez Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) są:

  • WTD nie obejmuje swoim zakresem sytuacji, w których lekarz pracuje w kilku miejscach lub na postawie umów nieetatowych;
  • WTD nie do końca jednoznacznie uznaje czas dyżuru za czas pracy;
  • WTD pomija czas gotowości do pracy w liczeniu czasu pracy;
  • WTD nie dość jednoznacznie nakazuje udzielenie pracownikowi odpoczynku bezpośrednio po okresie pracy;
  • WTD ogranicza do 48 godzin średni tygodniowy czas pracy – to oznacza, że w niektórych tygodniach może on być znacznie dłuższy;
  • WTD uznaje możliwość wydłużenia czasu pracy za zgodą pracownika (tzw. klauzula opt-out);
  • WTD dopuszcza czasowe odroczenie ograniczeń czasu pracy w sektorze ochrony zdrowia, jeśli warunki to wymuszają.

KE przewiduje następujące możliwości:

  1. znowelizować WTD, tak aby lepiej chroniła prawa pracownicze;
  2. znowelizować WTD, tak aby lepiej odpowiadała pracodawcom;
  3. nie nowelizować WTD, ale skłonić państwa członkowskie UE, aby bardziej dosłownie realizowały jej zasady oraz rozstrzygnięcia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dotyczących czasu pracy (takie jak C-303/98 Simap, C-151/02 Jaeger, C-14/04 Dellas).

CPME w odpowiedzi na konsultacje jednoznacznie opowiedział się za trzecią opcją. Komitet dostrzega niedostatki WTD, ale obserwując obecny układ sił w Parlamencie Europejskim (raczej sprzyjający pracodawcom), sprzeciwia się rozpoczęciu procesu nowelizacji – istnieje po prostu poważna obawa, że poprzez nowelizację Dyrektywy środowisko lekarskie może utracić znaczną część obecnych korzystnych rozwiązań, które, także w Polsce, większość lekarzy ocenia pozytywnie.

Konstanty Radziwiłł
Stały Komitet Lekarzy Europejskich

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 5/2015


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.