21 czerwca 2024

Ograniczenie dostępu do testów LED, LDEK i PES

Naczelna Rada Lekarska złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów wyłączających dostęp do pytań egzaminacyjnych z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Foto: freeimages.com

O uchylenie ustawowego zakazu dostępu do tych testów uprzednio Naczelna Rada Lekarska bezskutecznie zwracała się do Ministerstwa Zdrowia. We wniosku do Trybunału Naczelna Rada Lekarska wskazała, że:

1) art. 16r ust. 12 zdanie 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dotyczy PES), jest niezgodny z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 14a ust. 11 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dotyczy LEK i LDEK), jest niezgodny z art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Zaskarżone przepisy przewidują, że zadania testowe nie podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

We wniosku do Trybunału Konstytucyjnego NRL wskazała, że w ocenie sądów administracyjnych zadania testowe PES, LEK i LDEK są dokumentem urzędowym zawierającym w sobie informacje wykorzystywane przez organ, służące realizacji jego zadań, a więc stanowiące informację publiczną.

Za niezgodne z Konstytucją NRL uznała, stworzenie odrębnego, niczym nieuzasadnionego, przepisu, który wyłącza udostępnianie tych pytań w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem NRL nie zaszła żadna z wymienionych w art. 61 ust. 3 Konstytucji przesłanek pozwalających ograniczyć dostęp do zadań testowych jako informacji publicznej.

Pismem z dnia 11 marca 2015 r. Prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Rzepliński powiadomił Naczelną Radę Lekarską, że sprawę przyjęto do rozpatrzenia, a kopie wniosku NRL zostały wysłane do pozostałych uczestników postępowania.

Michał Kozik
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.