15 lipca 2024

Praktyka lekarska a płatności elektroniczne. Co się zmieni?

Stanowisko Nr 26/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, nadesłanym przy piśmie pana Tadeusza Kościńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju z dnia 24 listopada 2017 r., znak: DGE-I.4314.77.2017.JK IK-541485, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

W art. 4 przedmiotowego projektu ustawy proponuje się zmianę w ustawie o usługach płatniczych, w wyniku której przedsiębiorca przyjmujący zapłatę w lokalu przedsiębiorstwa lub pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, zobowiązany będzie do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w tym lokalu lub pojeździe przy użyciu co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Oznacza to, że przedsiębiorca, którego rodzaj wykonywanej działalność znajdzie się w wykazie zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie projektowanej ustawy, jak i przedsiębiorca, który jest objęty obowiązkiem ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących wynikającym z ustawy o podatku od towaru i usług, będzie obligatoryjnie zobowiązany do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Mając na uwadze, iż usługi świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów są objęte – niezależnie od wysokości obrotu – obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz uwzględniając sytuację, iż prowadzona przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów działalność jest niewielkich rozmiarów, zasadne jest wprowadzenie do projektu ustawy zapisu, który będzie uzależniał obowiązek przyjmowania płatności przy pomocy instrumentów płatniczych w formie elektronicznej od osiągnięcia pewnego pułapu przychodów z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Projekt ustawy w obecnym kształcie może doprowadzić do sytuacji, w której koszt umożliwienia dokonania płatności za pomocą instrumentów płatniczych, może być nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do przychodu, jaki osiąga praktyka lekarska.