19 czerwca 2024

Prezes NRL o programach ochrony zdrowia (list)

Pojawiające się w mediach doniesienia o przygotowywaniu projektów reform ochrony zdrowia w Polsce przez różne środowiska społeczno-polityczne, skłoniły prezesa NRL Macieja Hamankiewicza do zabrania głosu w tej sprawie. Poniżej prezentujemy treść listu do lekarzy i lekarzy dentystów z 3 czerwca, w którym przypomina o oczekiwaniach środowiska lekarskiego wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Ciechocinek. Foto: Mariusz Cieszewski, MSZ

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

w ostatnich dniach pojawiają się w mediach doniesienia o przygotowywaniu przez partie polityczne, ruchy społeczne czy organizacje pozarządowe projekty reform ochrony zdrowia w Polsce. W prace nad tymi projektami angażują się również lekarze i lekarze dentyści.

W związku z powyższych chciałbym przypomnieć, iż samorząd lekarski wielokrotnie określał oczekiwania środowiska lekarskiego wobec systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Ostatnio zostały one sformułowane przez Krajowy Zjazd Lekarzy w uchwale Nr 8 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017, w której Zjazd wskazał m.in., iż:

  • system ochrony zdrowia w Polsce wymaga zwiększenia nakładów publicznych;
  • konieczne jest zapewnienie adekwatnego definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych, w którym powinni uczestniczyć przedstawiciele samorządu lekarskiego;
  • wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty powinno być wolne od nacisków administracyjnych;
  • system kształcenia specjalistycznego nie powinien obciążać finansowo jednostek ochrony zdrowia;
  • należy przywrócić stażpodyplomowy, jako niezbędny etap praktycznej edukacji lekarzy i lekarzy dentystów;
  • należy zwiększać limity przyjęć na studia medyczne;
  • należy podejmować kompleksowe działania ułatwiające lekarzom i lekarzom dentystom doskonalenie zawodowe.

Nadal pozostają także aktualne sformułowane wcześniej postulaty samorządu dotyczące organizacji systemu ochrony zdrowia, takie jak:

  • umożliwienie realizacji powszechnego ubezpieczeniazdrowotnego przez konkurujące ze instytucje ubezpieczeniowe (X KZL);
  • określenie „koszyka świadczeń gwarantowanych” odpowiedniego do wielkości środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia (X KZL);
  • odejście od monopolistycznego, „nakazowo-rozdzielczego” sposobu zawierania kontraktów na świadczenia na rzecz realizowania świadczeń w miejscu wskazywanym przez pacjenta (kontrakty otwarte) (IX KZL).

Samorząd lekarski także wielokrotnie podkreślał, że każdy system ochrony zdrowia musi opierać się na współpracy zainteresowanych środowisk, organizacji i podmiotów. Dlatego konieczne jest umacnianie samorządności i zwiększanie roli samorządów zawodowych w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia oraz w opracowywaniu zasad jego funkcjonowania.

Wzmacnianie samorządności i udziału samorządów jest najlepszym sposobem wzmacniania systemu ochrony zdrowia i całego państwa.

Wobec powyższego pragnę zaapelować do wszystkich Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów zaangażowanych w prace nad projektami zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce, aby w swojej działalności politycznej, społecznej lub eksperckiej zabiegali o jak najszerszą realizację postulatów samorządu lekarskiego odnoszących się do systemu ochrony zdrowia w Polsce, wyartykułowanych przez Krajowe Zjazdy Lekarzy, a także przez inne organy samorządu lekarskiego.

Z wyrazami szacunku

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej