19 czerwca 2024

Prezes NRL o przerwie w wykonywaniu zawodu

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty „w sposób skrótowy i niekompletny” regulują kwestie związane ze stwierdzaniem przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty – uważa prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

Foto: Marta Jakubiak

To dlatego prezes NRL poinformował w piśmie do Zastępcy Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, Edyty Kramek, że w nawiązaniu do przekazanego pisma Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz w sprawie procedury i formy stwierdzania przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, zajęcie stanowiska i przedstawienie propozycji samorządu lekarskiego odnośnie kwestii zmian ustawowych poruszonych przez RPO wymaga gruntownej analizy oraz konsultacji z okręgowymi radami lekarskimi, które kierują lekarzy, lekarzy dentystów na przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu.

„Ewentualne propozycje muszą być ponadto zaakceptowane przez Naczelną Radę Lekarską, której najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2015 r. Jednocześnie informuję, że samorząd lekarski dostrzega niedoskonałości obowiązującej obecnie ustawy sygnalizowane w piśmie Pani Rzecznik” – napisał prezes NRL.

„Właśnie ze względu na wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisu art. 10 ww. ustawy oraz potrzebę ujednolicenia działania okręgowych izb lekarskich w tym zakresie, Naczelna Rada Lekarska w dniu 4 listopada 2005 r. wydała stanowisko nr 82/05/IV w sprawie interpretacji art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie ustalania 5-letniego okresu niewykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty” – podkreślił Maciej Hamankiewicz.

„Stosowanie się przez okręgowe rady lekarskie do interpretacji art. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawartej w tym stanowisku przyczyniło się do usprawnienia procedury kierowania na przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu i nie wzbudzało dotychczas kontrowersji. Wobec powyższego należy uznać, że ewentualne zmiany ustawowe sugerowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, powinny uwzględniać rozwiązania przyjęte w tym stanowisku interpretacyjnym” – czytamy w piśmie.

„Szersze ustosunkowanie się do zasygnalizowanego zagadnienia będzie jednak możliwe dopiero po zebraniu informacji z okręgowych izb lekarskich oraz poddaniu ich wnikliwej analizie” – podkreślił prezes NRL w piśmie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy, że to właśnie RPO zwrócił się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z prośbą o rozważenie problemu i podjęcie działań na rzecz wprowadzenia odpowiednich regulacji zgodnych ze standardami konstytucyjnymi (zobacz więcej).


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.