19 maja 2024

Rząd za zmianami w POZ

W czwartek rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z wcześniej przyjętymi zmianami, w POZ będą mogli pracować pediatrzy opiekujący się każdym pacjentem do 18. roku życia, ale od 2025 r. już tylko dziećmi do 7 lat. W najbliższym czasie projekt ustawy trafi do Sejmu.

Posiedzenie Rady Ministrów
Foto: P. Tracz / KPRM

– Rząd przyjął projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej przygotowany przez resort zdrowia. Jest to kolejny element zmian systemowych, które wprowadza minister Konstanty Radziwiłł. Po sieci szpitali teraz wprowadzamy zmiany w POZ – powiedziała premier Beata Szydło.

Cele stawiane przed nową ustawą są następujące:

 • lepsza opieka skoncentrowana na pacjencie,
 • zwiększenie roli profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
 • optymalizacja procesu leczenia poprzez poprawę organizacji i funkcjonowania POZ,
 • zwiększenie efektywności POZ i skoordynowanie działań na różnych poziomach opieki zdrowotnej,
 • zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jakością świadczeń w POZ.

Model POZ oparty zostanie o zespół POZ (niezależnie od formy organizacyjno-prawnej) pracujący w oparciu o zasadę niezależności zawodowej swoich członków. W jego skład wejdą:

 • lekarz POZ (jako koordynator zespołu będzie decydował o postepowaniu terapeutycznym pacjenta),
 • pielęgniarka POZ,
 • położna POZ.

Nadal będzie można prowadzić działalność w ramach:

 • POZ różnych podmiotów leczniczych (przedsiębiorcy: osoby fizyczne lub prawne, organizacje pozarządowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej),
 • praktyk zawodowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie lub położnych).

Ma zostać wprowadzony model opieki koordynowanej. Koordynatorem w całym systemie ochrony zdrowia ma być lekarz POZ, we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ. Będzie on przewodnikiem pacjenta w systemie zapewniającym mu ciągłość i kompleksowość opieki.

Świadczeniodawcy zostaną zobowiązani m.in. do:

 • zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej adekwatnej do wieku i płci pacjenta,
 • badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

Projekt ustawy wprowadza także wymóg wyznaczenia tzw. koordynatora administracyjnego. Do jego zadań będzie należała organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (m.in. udzielanie pacjentowi informacji o tym procesie). Wprowadzenie modelu opieki koordynowanej zostanie poprzedzone programem pilotażowym, który potrwa do 31 grudnia 2019 r.

Projekt ustawy wprowadza obowiązek monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu POZ (m.in. dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzania i organizacji procesu udzielania świadczeń). Umożliwia także świadczeniodawcom udział w programach poprawy jakości opieki z zakresu POZ opracowanych przez odpowiedni instytut.

POZ będzie finansowana na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Źródłem tego finansowania będą środki ujęte w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Podstawą finansowania POZ będzie stawka kapitacyjna. Obok niej pojawią się:

 • budżet powierzony (środki przeznaczone na zapewnienie opieki koordynowanej),
 • opłata zadaniowa (dodatkowe środki przeznaczone na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej),
 • dodatek motywacyjny za wynik leczenia i jakości opieki.

Obowiązujący system finansowania POZ nie zachęca do przyjmowania proaktywnej postawy udzielających świadczeń w POZ i koordynowania profilaktyki ani leczenia pacjentów. „Chcemy wprowadzić system motywacyjny, który zagwarantuje optymalne wykorzystanie środków przeznaczonych na świadczenia zdrowotne” – deklaruje resort.