14 lipca 2024

Samorząd lekarski walczy o rezydentury

25 listopada sejmowa Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt ten zakłada m.in. wprowadzenie zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (w tym w art. 16d, 16e i 16h) dotyczących sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

 

Foto: Marta Jakubiak

W tym zakresie projekt zakłada, że:

  • szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty;
  • lekarz nie będzie mógł złożyć ponownie wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, jeżeli uzyskał potwierdzenie realizacji programu;
  • lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, nie będzie mógł złożyć ponownego wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, chyba że posiada orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania specjalizacji w dotychczasowej dziedzinie. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego lekarz będzie mógł ponownie ubiegać się o rezydenturę, ale nie więcej niż jeden raz;
  • niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, minister właściwy do spraw zdrowia, a nie – jak dotychczas – wojewoda, będzie mógł dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej;
  • praktyczne niemożliwa będzie zmiana miejsca odbywania specjalizacji poza teren województwa. Wyjątek będą stanowić sytuacje, gdy jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać niezbędne wymogi akredytacyjne do prowadzenia specjalizacji.

Podczas posiedzenia przewodnicząca komisji udzieliła głosu wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Zycie Kaźmierczak-Zagórskiej, która przedstawiła stanowisko Prezydium NRL w sprawie art. 3 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Pani prezes zaapelowała o skreślenie przepisów art. 3 pkt 2-4, nowelizujących ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty z projektu ustawy. Podkreśliła, że przepisy te wykraczają poza materię projektu ustawy, a ponadto nie zostały skierowane na etapie prac rządowych do konsultacji społecznych z Naczelną Radą Lekarską reprezentującą interesy lekarzy i lekarzy dentystów.

Wiceprezes NRL zwróciła również uwagę na inną wadę legislacyjną projektu, jaką jest brak jakiegokolwiek przepisu przejściowego do wprowadzanych zmian. Podkreśliła, że w przypadku przyjęcia projektowanych przepisów należy równocześnie wprowadzić przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisy art. 3 pkt 2 w części dotyczącej art. 16d ust. 4 oraz art. 3 pkt 4 nie będą miały zastosowania do lekarzy, którzy do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy złożyli wniosek o odbywanie specjalizacji w trybie rezydentury lub zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie, a także do lekarzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy odbywają specjalizację w trybie rezydentury.

Poprawkę dotyczącą skreślenia art. 3, dotyczącego zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgłosiła grupa posłów Klubu Parlamentarnego PiS oraz poseł Przemysław Wipler (niezrzeszony). Poprawka ta uzyskała negatywną rekomendację komisji i została odrzucona, podobnie jak druga, zgodna ze stanowiskiem Prezydium NRL, dotycząca wprowadzenia przepisu przejściowego.

Na skutek poprawki zgłoszonej przez poseł Krystynę Skowrońską, przewodniczącą Komisji Finansów Publicznych, przywrócono możliwość zmiany miejsca specjalizowania się poza województwo, w którym pierwotnie lekarz, lekarz dentysta podjął specjalizację w ramach rezydentury. Zmiana miejsca, w którym lekarz, lekarz dentysta odbywa specjalizację w ramach rezydentury, możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego. Ograniczenie to nie będzie obowiązywało, jeżeli jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, ulegnie likwidacji lub przestanie spełniać wymagania akredytacyjne.

Anna Miszczak

 

 

 

 


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.