18 kwietnia 2024

Skrining samorządu lekarskiego (maj 2021)

W połowie kwietnia przedstawiciele NRL spotkali się z Zarządem Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, aby omówić pogarszającą się sytuację lekarzy w kraju, która m.in. powoduje wzrost liczby pobieranych zaświadczeń, które wymagane są w przypadku podejmowania pracy na terenie Unii Europejskiej.

Foto: pixabay.com

Wśród wymienionych przez NRL i OZZL czynników zniechęcających lekarzy i lekarzy dentystów do pracy w Polsce znajduje się m.in. zapisana w projekcie nowelizacji ustawy o płacach minimalnych w ochronie zdrowia propozycja podwyżki wynagrodzeń o 19 zł brutto miesięcznie, ułatwienia w podejmowaniu pracy w naszym kraju przez lekarzy z dyplomem spoza UE, łatanie niedoborów kadrowych przemęczonymi lekarzami oraz kontrowersyjne różnice w realizacji wypłat tzw. dodatku covidowego.

W dyskusji podkreślono, że jeśli Ministerstwo Zdrowia i rząd nie zmienią nastawienia do polskich lekarzy, tendencje emigracji wewnętrznej (z publicznego do prywatnego sektora polskiej ochrony zdrowia) oraz zewnętrznej (poza granice naszego kraju) będą się nasilać i nie będzie miał kto leczyć polskich pacjentów.

Sytuację dotyczącą nasilania się zjawiska emigracji przewidziano w badaniach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Uniwersytetu Jagiellońskiego, które przeprowadzono w połowie 2020 r. we współpracy z Naczelną Izbą Lekarską. Wynika z nich, że po zakończeniu pandemii 15 proc. lekarzy zamierza odejść z polskiego rynku pracy – w tym 9 proc. chce wyemigrować, a 6 proc. zrezygnować z zawodu.

Lekarz jest tylko człowiekiem

„Medicus homo est. W hołdzie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy oddali życie i utracili zdrowie w walce z pandemią COVID-19” – taki napis widnieje na tablicy upamiętniającej lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych z powodu COVID-19, odsłoniętej w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej. Do chwili oddania tego numeru „Gazety Lekarskiej” na wieczny dyżur odeszło ponad 150 lekarzy i lekarzy dentystów w naszym kraju. Tablica ma przypominać o ich oddaniu oraz misji niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Krzywdzące regulacje wynagrodzeń

Prezydium NRL skrytykowało propozycje Zespołu Trójstronnego przy Ministerstwie Zdrowia dotyczące ustawowo gwarantowanych wynagrodzeń dla lekarzy. W stanowisku z końca marca czytamy, że członkowie PNRL nie zgadzają się, aby decyzje w tym zakresie były podejmowane bez głosu samorządu lekarskiego oraz żądają zmiany formuły prowadzonych rozmów i urealnienia składanych deklaracji.

Zdaniem Prezydium NRL taki rodzaj „umowy społecznej” jest tylko zarzewiem kolejnych konfliktów, a brak jasnej perspektywy wzrostu wynagrodzeń prowadzi do dalszej zapaści publicznej opieki zdrowotnej w Polsce, skłania lekarzy do przechodzenia do sektora prywatnego lub do emigracji zarobkowej, co zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu pacjentów.

Biorąc pod uwagę, że współczynnik inflacji za rok 2020 wynosił około 3,4 proc., a wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. odnotowano na poziomie 7,7 proc., to w ocenie PNRL proponowana podwyżka dla lekarza specjalisty, wynosząca 0,29 proc., doskonale oddaje, jak krzywdząco zostało potraktowane środowisko lekarskie przez Zespół Trójstronny. W stanowisku zauważono, że w ustaleniach końcowych Zespołu pominięto także kluczową kwestię koniecznego wzrostu nakładów publicznych na ochronę zdrowia do poziomu co najmniej 7 proc. PKB. PNRL podkreśla, że ich systematyczne zwiększanie jest jedynym krokiem do poprawy sytuacji w opiece zdrowotnej w Polsce.

Światowy Dzień Zdrowia

Tegorocznym hasłem Światowego Dnia Zdrowia ustanowionym przez WHO było budowanie sprawiedliwszego, zdrowszego świata. W zrealizowanym specjalnie z tej okazji materiale filmowym prezes NRL Andrzej Matyja dołączył do apelu do rządzących na całym świecie o zminimalizowanie nierówności w dostępie do opieki medycznej i zapewnienie wszystkim, niezależnie od statusu społecznego, pochodzenia, płci, wieku czy wyznania, takich warunków życia i pracy, które będą sprzyjać zachowaniu dobrego zdrowia.

– Koronawirus obnażył i jeszcze bardziej pogłębił problemy polskiej ochrony zdrowia. Ale mimo nieznajomości wroga, wielu niewiadomych, trudności, chaosu i niestety często braku wsparcia i zrozumienia, byliśmy, jesteśmy i będziemy przy naszych pacjentach. Walczymy. O każde życie, każdy oddech, każdy szczęśliwy powrót do najbliższych” – powiedział prezes NRL w swoim przemówieniu.

W filmie prof. Matyja życzył Polakom zakończenia pandemii oraz wspólnej, ponad podziałami, odbudowy polskiej opieki zdrowotnej. Natomiast lekarzom i lekarzom dentystom zaprzestania łączenia zawodu lekarskiego z polityką. W materiale tym można zobaczyć także Andrzeja Seweryna, usłyszeć Joannę Trzepiecińską, a także obejrzeć klip „Na całość. Wersja pandemiczna” chóru Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie Medici pro Musica. To wyjątkowe nagranie dostępne jest na stronie internetowej NIL.

Uprawnienia w medycynie estetycznej

W opinii Prezydium NRL liczba kursów i szkoleń organizowanych dla osób niewykonujących żadnego z zawodów medycznych jest niepokojąca, a prowadzenie ich przez lekarzy utwierdza uczestników w błędnym przekonaniu o dopuszczalności wykorzystywania przekazanej wiedzy w praktyce, mimo braku jakichkolwiek uprawnień, wynikających z wykonywania zawodu medycznego.

Prezydium NRL ocenia te działania za szkodliwe, narażające pośrednio osoby, które zostaną poddane zabiegom wykonywanym przez osoby kończące te szkolenia. W związku z tym, jak i brakiem uregulowań prawnych dotyczących uprawnień do wykonywania procedur z zakresu medycyny estetycznej, 15 kwietnia na posiedzeniu PNRL podjęto stanowisko dotyczące kompetencji niezbędnych do wykonywania elementów procedur wchodzących w skład zabiegów medycyny estetycznej.

PNRL zauważa , że o ile w orzecznictwie sądowym można znaleźć tezę, iż należy ustalać za każdym razem, czy dana procedura z zakresu medycyny estetycznej jest świadczeniem zdrowotnym, o tyle we wszystkich zabiegach inwazyjnych z tej dziedziny cząstkowe procedury są procedurami medycznymi i z wymienionych w stanowisku względów zastrzeżone są dla osób legitymujących się odpowiednimi kompetencjami.

Wystawa w Senacie

„Walka medyków z pandemią koronawirusa” – pod takim tytułem 13 kwietnia otwarto ekspozycję inaugurującą obchody, uchwalonego przez Senat RP, Roku Pracowników Ochrony Zdrowia. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki określił ją jako „skromny hołd dla wszystkich, którzy poświęcają zdrowie i życie w walce z pandemią”.

Na wystawie zaprezentowano zdjęcia pokazujące trudną i wyczerpującą pracę medyków w walce z koronawirusem, a także sprzęt medyczny wykorzystywany przy leczeniu pacjentów covidowych. Na uroczystości obecni byli wiceprezes NRL Krzysztof Madej oraz ekspert NRL ds. walki z COVID-19 Paweł Grzesiowski.

W swoim wystąpieniu dr Krzysztof Madej porównał panującą od ponad roku pandemię do wojny, a tym samym szansy na zmiany: „Liczymy, że ta wojna spowoduje w systemie zdrowia zmiany na tyle istotne, że wyjdziemy z tego jako zwycięzcy”. Ekspozycję można obejrzeć online.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL