22 maja 2024

Spotkanie ministrów zdrowia z Prezydium NRL

Dziś rano w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej ustępujący minister zdrowia, Marian Zembala, spotkał się z Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w tym ze swoim następcą, Konstantym Radziwiłłem. – W ostatnich miesiącach staraliśmy spotykać się na bieżąco – powiedział Marian Zembala, podkreślając dobrze układającą się współpracę między resortem i samorządem lekarskim.

_NIL9307-001 _NIL9310-001

_NIL9467-001 _NIL9341-001

Foto: Mariusz Tomczak

– Swoją kadencję rozpoczął pan minister przychodząc do Naczelnej Izby Lekarskiej i swojej izby okręgowej, a kadencję pełnił pan we współpracy z samorządem lekarskim. Zmianą w stosunku do wielu poprzedników była chęć słuchania, a dopiero później wyciągania wniosków i podejmowania decyzji – podkreślił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz.

– Dziękuję za tę możliwość spotkania. Myślę, że niewielu ministrów ma możliwość do przekazania pałeczki w sposób tak merytoryczny i kulturalny. Można się różnić, ale mamy wiele wspólnego – powiedział Konstanty Radziwiłł, którego we wtorek Beata Szydło oficjalnie zaprezentowała jako kandydata na ministra zdrowia w swoim rządzie.

_NIL9286-001 _NIL9339-001

_NIL9366-001 _NIL9391-001

Mówiąc o swojej roli jako przyszłego ministra zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreślił, że choć dobre warunki pracy lekarzy stanowią gwarancję dla bezpieczeństwa pacjenta, to w jego przyszłej misji akcent przesunie się zapewne z lekarzy na pacjentów. – Wszystkie sprawy zawodowe lekarzy muszą być podporządkowane dobru ludzi chorych. Zdaję sobie sprawę, że nie będę miał żadnej taryfy ulgowej – dodał.

– Wyrosłem ze szkoły, która zakłada, że następca musi być lepszy od poprzednika, bo w przeciwnym razie nie ma postępu – powiedział ustępujący minister i życzył Konstantemu Radziwiłłowi samych sukcesów. Za najważniejsze zadania nowego szefa resortu na najbliższe tygodnie (listopad-grudzień 2015 r.) Marian Zembala wskazał:

 • konieczność przygotowania map potrzeb zdrowotnych do 20 grudnia br. przez Ministra Zdrowia we współpracy z konsultantami krajowymi,
 • przygotowanie przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ we współpracy konsultantami krajowymi kryteriów do kontraktowania świadczeń zdrowotnych,
 • dopilnowanie, aby od stycznia 2016 r. szpitale kliniczne i instytuty skorzystały z wprowadzonego z dniem 16 października wskaźnika „grupy świadczeniodawców”.

_NIL9407-001 _NIL9419-001

_NIL9423-001 _NIL9435-001

Dzisiejsze spotkanie było okazją do podsumowania niespełna pięciomiesięcznego kierowania resortem przez Mariana Zembalę. Poniżej prezentujemy listę największych jego sukcesów w kilku obszarach, o których mówił ustępujący minister.

Działania dla dzieci:

 • Konsultacja z ordynatorem przed odmową przyjęcia dziecka do szpitala – od 30 września br.
 • Centra urazowe dla dzieci – ustawa podpisana przez Prezydenta RP.
 • Książeczka Zdrowia Dziecka – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
 • Przyjmowanie dzieci wymagających pilnego leczenia szpitalnego ze wskazań ogólnopediatrycznych w specjalistycznych oddziałach dziecięcych, jeżeli brak jest miejsc w oddziałach ogólnopediatrycznych – zgoda NFZ.
 • Poprawa profilaktyki i opieki stomatologicznej u polskich dzieci w szkołach i przedszkolach.
 • Uregulowanie prawne norm żywieniowych w odniesieniu do środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży i podawania dzieciom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek (wycofanie niezdrowej żywności ze sklepików szkolnych).

_NIL9396-001 _NIL9406-001

_NIL9321-001 _NIL9326-001

W trosce o kobiety ciężarne:

 • Wprowadzenie standardu opieki w ciąży niepowikłanej – rozporządzenie z 16 września br.
 • Nowe standardy postępowania w celu łagodzenia bólu okołoporodowego – rozporządzenie ministra zdrowia.
 • Poprawa jakości opieki szpitalnej poprzez ocenę tej opieki za pomocą ankiet – od stycznia 2016 r.

Z myślą o seniorach i polityce senioralnej:

 • Utworzenie Narodowego Instytutu Geriatrii.
 • Telekonsultacje (telekonsylium) geriatryczne i kardiologiczne.
 • Zwiększenie liczby specjalistów w dziedzinie geriatrii – „krótka ścieżka” kształcenia w ramach specjalizacji.
 • Program polityki zdrowotnej z zakresu geriatrii pn. „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Schorzeń Związanych z Wiekiem w Polsce na lata 2016-2020”.
 • Dzienne Domy Opieki Medycznej oraz nowe formy opieki nad osobami starszymi (wartość projektu: 40 mln zł).
 • Nowa rola ratowników medycznych w systemie opieki zdrowotnej.

_NIL9447-001 _NIL9453-001

_NIL9343-001 _NIL9362-001

Funkcjonowanie szpitali:

 • Poprawa jakości opieki szpitalnej poprzez ocenę tej opieki za pomocą ankiet – od stycznia 2016 r.
 • Referencyjność szpitali, oddziałów szpitalnych.
 • Poprawa efektywności funkcjonowania szpitali akademickich i instytutów.
 • Mapy potrzeb zdrowotnych.
 • Dostosowanie szpitali do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – wydłużenie czasu na dostosowanie do końca 2017 r.
 • Przesunięcie obowiązku posiadania ubezpieczenia od niepożądanych zdarzeń medycznych przez szpitale – do końca 2017 r.
 • Rozwój szpitali (12 mld zł środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2014-2020).
 • Restrukturyzacja Centrum Zdrowia Dziecka oraz Centrum Zdrowia Matki Polki.

Pacjenci dorośli:

 • Poprawa dostępności do specjalisty oraz zabiegów z zakresu ortopedii i okulistyki.
 • Wprowadzenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (od 1 września br.) oraz oceny jakości leczenia (od stycznia 2016 r.).
 • Poprawa dostępności chorych do zabiegów pilnych i ratujących życie.
 • Program udarowy.
 • Prace nad wskazaniem chirurgii ogólnej jako specjalności priorytetowej.

_NIL9329-001 _NIL9331-001

_NIL9332-001 _NIL9352-001

Współpraca z samorządami zawodowymi oraz towarzystwami i stowarzyszeniami:

 • 5746 miejsc rezydenckich (w tym 1880 miejsc w dziedzinach priorytetowych i 3866 miejsc w pozostałych dziedzinach).
 • Podwyżki dla pielęgniarek i położnych (4 x 400 zł).
 • Wzmocnienie roli farmaceuty – opieka farmaceutyczna, założenia do ustawy o zawodzie farmaceuty.
 • Uchwalenie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
 • Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – nowe uprawnienia dla ratowników medycznych.
 • Nowy zawód – asystent lekarza.

Rozpoczęcie reformowania psychiatrii w Polsce:

 • Nowa (pierwsza od 20 lat) wycena świadczeń przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 • Systematyczna współpraca Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem psychiatrów.
 • Poprawa infrastruktury placówek i deinstytucjonalizacja opieki psychiatrycznej.
 • Model środowiskowej opieki psychiatrycznej.

_NIL9461-001 _NIL9466-001

_NIL9473-001 _NIL9280-001


Więcej galerii zdjęć można zobaczyć tutaj.