24 maja 2024

Stomatologia: zmiany świadczeń gwarantowanych

Stanowisko Nr 34/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Piotra Warczyńskiego z dnia 1 czerwca 2015 r., znak: OZG.50.73.2015/ES pozytywnie opiniuje proponowane zmiany w rozporządzeniu.

W ocenie Prezydium zasadne jest poszerzenie zawartej w § 2 pkt. 4 rozporządzenia definicji „pozostałego personelu” o pielęgniarki, a także zmiana wymagań wobec personelu pomocniczego w załączniku nr 3 do rozporządzenia „wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym oraz warunki ich realizacji” poprzez umożliwienie realizacji tych świadczeń przez pielęgniarkę w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

Na poparcie zasługuje projektowana zmiana załączników nr 1-4 do rozporządzenia dotycząca warunków realizacji świadczenia „zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb”, polegającą na podniesieniu granicy wieku dzieci objętych przedmiotowym świadczeniem do ukończenia 8. roku życia. Przedłużenie prawa do tych świadczeń o rok zapewni większą skuteczność profilaktyki stomatologicznej u dzieci.

Pozytywnie należy się odnieść także do projektowanej zmiany w załączniku nr 6 do rozporządzenia „Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży oraz warunki ich realizacji” dotycząca rekonstrukcji aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie do 12 razy w ciągu roku kalendarzowego.

Ze względu na zakres programu specjalizacji w tych dziedzinach lekarskich wątpliwości budzi natomiast projektowana zmiana załącznika nr 5 do rozporządzenia polegająca na poszerzeniu personelu udzielającego świadczeń gwarantowanych z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii o lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii szczękowej.

W związku z dokonywaną przez Ministerstwo Zdrowia zmianą rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Prezydium ponawia propozycję rozdzielenia kontraktów periodontologicznych od chirurgii stomatologicznej oraz utworzenie kontraktu z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Prezydium wskazuje ponadto, że poszerzenie zakresu świadczeń gwarantowanych, korzystne dla pacjentów i godne poparcia, nie da się zrealizować bez zwiększenia ich finansowania. W przeciwnym wypadku poszerzenie zakresu świadczeń będzie skutkowało ograniczeniem ich dostępności.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).