20 maja 2024

Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Stanowisko Nr 49/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

W ocenie Prezydium NRL umożliwienie sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez lekarzy i lekarzy dentystów w formie praktyk zawodowych wymaga zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, przekazanym przy piśmie pana Mariusza Haładyja – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju z 19 lipca 2017 r. znak: DDR-III.0210.18.2017, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że przewidziane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące możliwości przejęcia przedsiębiorstwa zmarłej osoby fizycznej przez następców prawnych zmarłego nie będą mogły być wykorzystane w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących regulowaną działalność gospodarczą – działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

Z uzasadnienia projektu wynika, że projekt wprowadza zasadę, zgodnie z którą wpisy do rejestrów podmiotów wykonujących działalność regulowaną pozostają w mocy i nie podlegają wykreśleniu z chwilą śmierci przedsiębiorcy, jeżeli zarządca sukcesyjny złoży oświadczenie, że spełnione są warunki wymagane do wykonywania tej działalności oraz wniosek o zmianę działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru, wskazując oznaczenie obejmujące nazwę przedsiębiorstwa w spadku (ujawnienie w rejestrze zarządu sukcesyjnego).

Przepis art. 108 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej przewiduje wykreślenie praktyki zawodowej lekarza z rejestru praktyk w przypadku skreślenia lekarza z listy członków okręgowej rady lekarskiej z powodu śmierci lekarza. Opiniowany projekt nie przewiduje żadnej ingerencji w treść przepisu art. 108 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej co rodzi wątpliwość czy opisany w uzasadnieniu projektu skutek będzie miał miejsce w przypadku śmierci lekarza lub lekarza dentysty wykonującego działalność regulowaną – działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.

Umożliwienie sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych przez lekarzy i lekarzy dentystów w formie praktyk zawodowych wymaga zatem odpowiedniej modyfikacji przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz bardziej szczegółowego określenia zasad takiej sukcesji z uwzględnieniem specyfiki tej działalności regulowanej oraz różnych form jej wykonywania określonych w art. 5 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.