12 czerwca 2024

Gdy kobieta ciężarna nie ma ubezpieczenia

Jakie prawa przysługują pacjentkom w okresie ciąży, porodu lub połogu? Czy można im odmówić dostępu do świadczeń zdrowotnych ze względu na brak ubezpieczenia zdrowotnego? Czy w razie, dajmy na to, nagłego bólu zęba są skazane na wizytę prywatną?

Foto: imageworld.pl

Każda kobieta w ciąży oraz w okresie porodu i połogu, posiadająca obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu i zamieszkująca na terenie Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Takie prawo przysługuje również pacjentkom nieubezpieczonym.

Kobiety w ciąży mają prawo do wyjątkowej troski w ramach świadczonej opieki zdrowotnej. Art. 68 ust. 3 Konstytucji stanowi, że państwo ma obowiązek objęcia szczególną opieką zdrowotną dzieci do 18. lat, kobiety w ciąży, w okresie połogu, osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku.

Zapis ten konkretyzuje ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z powyższą ustawą uprawnienie kobiety w ciąży do bezpłatnej opieki zdrowotnej trwa przez cały okres ciąży do zakończenia połogu, czyli przez 6 tygodni od dnia porodu.

Osoba korzystająca z tego prawa powinna okazać dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo np. dowód osobisty lub podać numer PESEL, a także złożyć stosowne oświadczenie o braku ubezpieczenia w placówce ochrony zdrowia.

Kobieta ciężarna ma również prawo do przeprowadzenia badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań prenatalnych zalecanych w grupach ryzyka i u kobiet powyżej 40. roku życia, oraz do profilaktyki stomatologicznej.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.