25 lipca 2024

W sprawie nowych standardów kształcenia zawodów medycznych

Kilka dni temu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) zgłosiło zastrzeżenia dotyczące przebiegu prac nad projektem rozporządzenia Ministra Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Fot. pixabay.com

W stanowisku Prezydium NRL czytamy m.in., że:

  • Ministerstwo Nauki nie przekazało NRL informacji o opublikowaniu projektu rozporządzenia i możliwości wyrażania stanowiska co do jego treści, mimo że dotyczy on standardów kształcenia w zawodach niezwykle istotnych dla systemu ochrony zdrowia w Polsce, a w procesie ich kształcenia biorą udział lekarze;
  • do prac w zespołach roboczych nie został zaproszony przedstawiciel samorządu lekarskiego, mimo że zmiany w standardach kształcenia obejmują wiedzę i umiejętności, których nauczanie będzie wymagało współpracy ze środowiskiem lekarskim, np. w obszarze badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych, wykonywania badań elektrokardiograficznych czy rozpoznawania pewnych znamion śmierci i stwierdzenia zgonu pacjenta;
  • wyznaczenie krótszego niż 14-dniowy terminu na zgłoszenie uwag w ramach konsultacji publicznych uniemożliwia partnerom społecznym rzetelną weryfikację projektu i merytoryczny wkład w tworzenie dobrego prawa.

Przebieg procesu legislacyjnego nad rozporządzeniem można śledzić na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.gov.pl/projekt/12385750/katalog/13061858#13061858.