23 maja 2024

Zakażenia wśród medyków. Osocze. Przepisy MEN. Lekarze ZOL

W związku z zaobserwowanym wzrostem liczby zakażonych i zgonów wśród lekarzy i lekarzy dentystów, a także przedstawicieli innych zawodów medycznych, prezes NRL Andrzej Matyja ponownie zaapelował do ministra zdrowia o systematyczne publikowanie tych danych.

Foto: pixabay.com

Podobnie jak w poprzednich pismach, prezes NRL przypomina, że wiedza o liczbie zakażonych pracowników medycznych z podziałem na poszczególne zawody jest niezbędna do podejmowania działań przez samorządy zawodów medycznych.

Ponadto pozwoliłaby osobom kierującym placówkami medycznymi podejmować właściwe decyzje związane z zarządzaniem podmiotem, a w razie konieczności wprowadzać dodatkowe rozwiązania, które uchroniłyby przed kolejnymi zakażeniami.

Prezydium NRL od początku pandemii koronawirusa apeluje o oficjalne i regularne publikowanie tych danych, ale na chwilę obecną nadal musimy opierać się wyłącznie na liczbach przekazywanych przez resort zdrowia do mediów.

Potrzebne osocze

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do ozdrowieńców z prośbą o pomoc i wsparcie w walce z koronawirusem – chodzi o oddanie osocza. Badania naukowe przeprowadzone w różnych krajach potwierdzają, że osocze ozdrowieńców COVID-19, podane we wczesnej fazie choroby może wspomóc organizm w walce z wirusem.

Wśród osób, którym je podano w ciągu trzech dni od rozpoznania, a także wśród osób, którym podano osocze zawierające wysokie poziomy przeciwciał neutralizujących wirusa, uzyskano zmniejszenie ryzyka zgonu. Aby oddać osocze, wystarczy zgłosić się po miesiącu od wyzdrowienia do regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Niesprawiedliwe przepisy MEN zmienione

Po interwencji samorządu lekarskiego zmieniono niesprawiedliwe dla medyków rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja sprawia, że szkoła ma zapewnić opiekę dzieciom osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczającym do klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice wystąpili z wnioskiem o opiekę.

Pozostałym rodzicom, pracującym w podmiotach leczniczych (którzy nie wnioskują o opiekę nad dzieckiem w szkole), przysługuje zasiłek opiekuńczy. Rozporządzenie weszło w życie z końcem listopada. Co ważne, jeżeli dyrektor szkoły dobrze skoordynuje pracę świetlicy z zajęciami zdalnymi, uczniowie korzystający z opieki szkolnej również uczestniczą w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Wcześniejsze przepisy krzywdziły dzieci medyków lekarzy, bo przewidywały jedynie pobyt w świetlicy bez zapewnienia prawa do nauki. Aktualne i spójne ze sobą informacje dotyczące uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego znajdują się na stronach internetowych MRiPS oraz ZUS.

Testy dla pacjentów ZOL

Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło katalog lekarzy i felczerów uprawnionych do zlecania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Jest to odpowiedź na apel do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z października br., w którym prezes NRL zwrócił się o niezwłoczne zapewnienie dostępu do testów SARS-CoV-2 pacjentom ZOL na podstawie zleceń wystawionych przez lekarzy sprawujących opiekę nad tymi osobami.

Z dotychczasowych przepisów wynikało, że lekarze ZOL nie mogli zlecać wykonania testów – to uprawnienie przypisano lekarzom POZ oraz lekarzom udzielającym świadczeń szpitalnych w podmiocie, wobec którego wojewoda wydał polecenie zapewnienia łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem.

Samorząd lekarski wielokrotnie występował o rozszerzenie możliwości wystawiania zleceń na testy wszystkim lekarzom posiadającym PWZ. W odniesieniu do lekarzy zapewniających opiekę pacjentom ZOL, postulat ten jest szczególnie ważny, na co zwrócił uwagę prezes NRL, przypominając, że pacjenci ZOL nie pozostają pod opieką lekarzy POZ, lecz lekarzy wykonujących zawód w tych zakładach. Szczegółowe informacje, którzy lekarze i felczerzy otrzymali uprawnienia, są na stronie internetowej NIL.

Alicja Szczypczyk, Dział Mediów i Komunikacji NIL