19 czerwca 2024

30 lat odrodzonego samorządu lekarskiego (kalendarium)

1989

17 maja Sejm PRL uchwala ustawę o izbach lekarskich. 1 października rozpoczynają się wybory delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy. 10-12 grudnia odbywa się I Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie.

Jedno z posiedzeń NRL III kadencji. Foto: Marek Stankiewicz

Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej zostaje prof. Tadeusz Chruściel, a Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej – Stanisław Leszczyński. 18 grudnia po raz pierwszy obraduje NRL.

1990

1 stycznia wchodzi w życie ustawa o izbach lekarskich. 1 lipca ukazuje się numer specjalny „Gazety Lekarskiej” pod redakcją Tomasza Jaroszewskiego, a 1 września numer pierwszy.

1991

13-14 grudnia w Bielsku-Białej odbywa się „najburzliwszy” Nadzwyczajny II Krajowy Zjazd Lekarzy, który przyjmuje Kodeks Etyki Lekarskiej.

1993

12-14 grudnia obraduje III Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Nowelizuje KEL i wybiera nowego prezesa, którym zostaje Krzysztof Madej, a NROZ – ponownie Stanisław Leszczyński.

1994

2 listopada NRL protestuje przeciwko projektowi budżetu państwa na 1995 rok i obniżeniu nakładów na służbę zdrowia.

1995

1 lutego Konwent Przewodniczących Izb Lekarskich ogłasza „Oświadczenie” domagające się wprowadzenia systemu ubezpieczeń zdrowotnych, a za podstawę prac wskazuje materiały „Solidarności”.

1996

24 maja odbywa się demonstracja pracowników służby zdrowia w Warszawie. 26 czerwca rozpoczyna się Akcja Protestacyjna Lekarzy organizowana przez OZZL i NRL. 13 września dochodzi do Ogólnopolskiego Protestu Lekarzy w Warszawie. 5 grudnia uchwalona zostaje ustawa o zawodzie lekarza. 13 grudnia rozpoczyna się strajk, który trwa do końca roku.

1997

14 lutego NRL przeprowadza się do nowej siedziby przy ul. Sobieskiego 110. 13-14 grudnia obraduje w Warszawie IV Krajowy Zjazd Lekarzy, prezesem NRL ponownie zostaje Krzysztof Madej, a NROZ – Krystyna Rowecka-Trzebicka. Po raz pierwszy powołano Krajową Komisją Wyborczą, na jej czele stanął Ładysław Nekanda-Trepka.

1998

W kwietniu rząd decyduje o zmniejszeniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne do 7,5 proc. podatku od osób fizycznych, a w odpowiedzi powstaje Komitet Obrony Reform Ochrony Zdrowia, w składzie którego nie ma tylko „Solidarności”. 1 września rozpoczyna się proces wydawania „nowych” praw wykonywania zawodu i zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej. 25 września NRL zawiesza akcję protestacyjną lekarzy.

1999

1 stycznia rozpoczyna się reforma służby zdrowia i emerytur. Powołano kasy chorych. 19 lutego KOROZ ogłasza Strajk Generalny Służby Zdrowia. 24 maja minister zdrowia rozporządzeniem zwiększa uprawnienia izb lekarskich w organizowaniu staży podyplomowych. 19 czerwca NRL uchwałą 66/99/III rozwiązuje część izb od 1 października 1999 r. 17 września NRL uchyla decyzję o likwidacji izb, których terytoria nie pokrywają się z województwami.

2000

23 marca minister zdrowia wydaje rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich oraz ustalenia danych objętych wpisem i sposobu prowadzenia rejestrów. 26-28 kwietnia w Mikołajkach obraduje Nadzwyczajny V Krajowy Zjazd Lekarzy, poddając ocenie i krytyce reformę służby zdrowia.

2001

13-15 grudnia odbywa się VI Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Zjazd wybiera Konstantego Radziwiłła na prezesa NRL, Zbigniewa Czernickiego na NROZ.

2003

9-11 maja w Dębowej Górze odbywa się pierwszy w historii polskiego samorządu lekarskiego konwent przewodniczących rad lekarskich, przewodniczących sądów lekarskich i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej połączony z obradami Prezydium NRL. 7-8 czerwca ma miejsce referendum akcesyjne: zdecydowana większość Polaków opowiada się za wejściem Polski do UE. 19-20 września w Toruniu odbywa się Nadzwyczajny VII Zjazd Lekarzy, który uchwala nowy KEL.

2004

23 kwietnia NRL zatwierdza regulamin wyborów do organów izb lekarskich. 1 maja Polska zostaje członkiem UE. 9 listopada po raz pierwszy w Polsce odbył się Lekarski Egzamin Państwowy.

2005

30 grudnia wicepremier Ludwik Dorn „bierze lekarzy w kamasze”.

2009

12 stycznia Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje obowiązkową przynależność do izb lekarskich. 29-30 maja odbywają się w Poznaniu uroczystości 20-lecia samorządu lekarskiego w Polsce.

2010

1 stycznia wchodzi w życie nowa ustawa o izbach lekarskich.

28-30 stycznia odbywa się X Krajowy Zjazd Lekarzy. 29 stycznia Maciej Hamankiewicz zostaje prezesem NRL, a Jolanta Orłowska-Heitzman – NROZ. 11 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie MZ w sprawie obowiązkowego OC lekarzy.

2011

4 lutego NRL przyjmuje apel w sprawie refundacji leków, a 16 grudnia decyduje o zawieszeniu do lutego 2012 r. protestu w sprawie recept refundowanych, co staje się powodem zaostrzenia sytuacji w kraju i masowego protestu lekarzy.

2012

1 stycznia wchodzi w życie ustawa refundacyjna. Dzień później rozpoczyna się pierwszy protest pieczątkowy. 4 stycznia dochodzi do negocjacji samorządowo-rządowych w sprawie recept. 13 stycznia odbywa się nadzwyczajne posiedzenie NRL w Łodzi. Sejm zmienia ustawę o refundacji leków. 24-25 lutego ma miejsce Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. 22 czerwca NRL w Lidzbarku Warmińskim podejmuje decyzję o zaostrzeniu protestu. 1 lipca rozpoczyna się II protest pieczątkowy. Izba dystrybuuje zastępcze druki recept.

2014

20-22 marca odbywa się XII Krajowy Zjazd Lekarzy. Maciej Hamankiewicz ponownie zostaje prezesem NRL, a Grzegorz Wrona – NROZ. 6 grudnia odbywa się w Teatrze Narodowym Srebrna Gala Samorządu Lekarskiego z okazji 25-lecia.

2015

10 kwietnia NRL podejmuje decyzję ws. wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów wprowadzających pakiet onkologiczny w zakresie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza. 7 października NRL wygrywa sprawę przed TK w dwóch zakresach związanych z odmową udzielania świadczenia zdrowotnego przez lekarza z powołaniem się na klauzulę sumienia.

2016

13-14 maja odbywa się Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. 24 września przez Warszawę przechodzi marsz Porozumienia Zawodów Medycznych. Protestujący domagają się zmian w ochronie zdrowia: „Chcemy leczyć w Polsce!”.

2017

2 października lekarze z Porozumienia Rezydentów OZZL rozpoczynają głodówkę. Prezydium NRL ogłasza 13 października „Dniem Solidarności z Protestującymi Lekarzami”. W listopadzie na stronie NIL zostaje opublikowany wzór oświadczenia pracownika o cofnięciu zgody na pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo oraz tzw. Opt-Out Pack – lekarze wypowiadają klauzulę opt-out.

2018

8 lutego, po kilku miesiącach protestu, zostaje podpisane porozumienie między ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL, zawierające m.in. zapis o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB. 25-26 maja odbywa się w Warszawie XIV Krajowy Zjazd Lekarzy. Prezesem NRL zostaje Andrzej Matyja, NROZ – ponownie Grzegorz Wrona. Pod koniec roku zespół przy MZ przygotował założenia do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

2019

Rok 30-lecia odrodzenia samorządu lekarskiego!