Praca dla samorządu okresem nieskładkowym?

Apel Nr 2/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska, w wykonaniu uchwały nr 11 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcia działań mających na celu zmianę przepisów ubezpieczeniowych, apeluje do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o zmianę ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez zaliczenie okresów wykonywania czynności przez członka organu samorządu zawodowego lub wykonywania czynności na rzecz samorządów zawodowych przez ich członków, za które nie otrzymali wynagrodzenia, do okresów nieskładkowych.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów okresy, w których członkowie samorządu lekarskiego wykonują czynności na rzecz tego samorządu, a za które nie otrzymują wynagrodzenia, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury i renty i obliczaniu ich wysokości.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich na wniosek przewodniczących organów izb lekarskich, a w przypadku rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organów izb lekarskich lub wykonującego czynności na rzecz izby lekarskiej bez prawa do wynagrodzenia, na czas wykonywania czynności członka organu izby lekarskiej lub na czas wykonywania czynności na rzecz izby lekarskiej.

Za okresy zwolnienia pracownika od pracy bez prawa do wynagrodzenia nie są opłacane składki na ubezpieczenie społeczne. Z powyższego względu okresy zwolnienia od pracy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich nie są okresami składkowymi w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okresy nieskładkowe określa art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepis ten nie uwzględnia okresu wykonywania czynności na rzecz samorządu lekarskiego przez członka tego samorządu, za które nie otrzymał wynagrodzenia, w tym okresu zwolnienia od pracy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

Wobec powyższego okresy, w których członkowie organów izb lekarskich lub osoby wykonujące czynności na rzecz izby lekarskiej, zostali przez pracodawcę zwolnieni od pracy bez prawa do wynagrodzenia, nie są obecnie brane pod uwagę przy obliczaniu stażu pracy niezbędnego do uzyskania prawa do emerytury, ani obliczaniu wysokości świadczenia emerytalnego czy rentowego.

Wykonywanie działalności na rzecz samorządu lekarskiego jest niewątpliwie działalnością społecznie użyteczną, ważną dla realizacji zasady państwa obywatelskiego. Nie sposób sobie dzisiaj wyobrazić funkcjonowania państwa demokratycznego bez aktywnego udziału samorządów zawodów zaufania publicznego w życiu publicznym. Osoby, które kosztem swojego wynagrodzenia biorą udział w pracach samorządu lekarskiego, nie powinny dodatkowo tracić prawa do wykazania tego okresu jako nieskładkowego przy ubieganiu się o świadczenia emerytalno-rentowe.

Naczelna Rada Lekarska uznaje, że realizacja zgłoszonego postulatu wymaga zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprzez uznanie tych okresów za okresy nieskładkowe. Propozycja nowelizacji przepisów przedstawiona jest w załączniku do niniejszego apelu.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.