Przedstawiciele NRL w AOTMiT?

Apel Nr 5/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie udziału przedstawicieli samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w działaniach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Siedziba AOTMiT
Foto: www.aotm.gov.pl

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w pracach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wykonuje szereg zadań, które są szczególnie istotne z punktu widzenia funkcjonowania obecnego systemu opieki zdrowotnej.

Do zadań Agencji należy między innymi: wydawanie rekomendacji w sprawie kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego, wydawanie rekomendacji w sprawie usuwania danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych oraz określania lub zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego, zadaniem Agencji jest również opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej, ustalanie taryfy świadczeń, opiniowanie projektów programów polityki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że w pracach Agencji powinny uczestniczyć organizacje zrzeszające uczestników systemu ochrony zdrowia reprezentujących różne ogniwa tego systemu, nie tylko osoby związane z Ministerstwem Zdrowia i płatnikiem. Zapewni to prawidłową realizację zadań powierzonych Agencji z uwzględnieniem słusznych interesów wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że dokonując w roku 2014 r. nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapewniono udział w Radzie Przejrzystości działającej przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawicieli Ministra Zdrowia, przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawicieli Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta.

W składzie Rady Przejrzystości razi brak jakiejkolwiek reprezentacji organizacji zrzeszających lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizacji zrzeszających innych pracowników medycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu udziału osób reprezentujących prawa pacjentów.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że ustawodawca nowelizując w 2014 r. przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie zapewnił reprezentacji środowiska lekarzy i lekarzy dentystów także w powołanej przy Prezesie Agencji Radzie do spraw Taryfikacji, która opiniuje plan taryfikacji Agencji, metodologię taryfikacji świadczeń oraz przygotowywane taryfy świadczeń.

Powoływanie w skład Rady do spraw Taryfikacji wyłącznie przedstawicieli Ministra Zdrowia, osób zgłoszonych przez reprezentatywne organizacje świadczeniodawców oraz przedstawicieli Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nie daje pełnej reprezentatywności środowisk decydujących o kształcie i prawidłowym działaniu sytemu opieki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że dokonywanie wyceny świadczeń z udziałem wyłącznie reprezentacji świadczeniodawców, bez udziału reprezentantów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów ogranicza możliwości prawidłowej realizacji zadań z zakresu taryfikacji i wymaga zmiany.

Mając powyższe na uwadze, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie apeluje do Ministra Zdrowia o rzeczową analizę przepisów regulujących zasady realizacji zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poprzez zapewnienie udziału w jej pracach przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej jako organizacji reprezentującej grupę 180 tys. lekarzy i lekarzy dentystów.

Mając świadomość, że nowelizacja przepisów ustawy wymaga czasu Prezydium apeluje o dopuszczenie – do czasu uchwalenia stosownej nowelizacji – przedstawicieli samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów do prac wyżej wymienionych organów Agencji Oceny Technologii Medycznej i taryfikacji z głosem doradczym.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.