Pieniądze na e-zla. Dofinansowanie na zakup oprogramowania

1 czerwca 2019 r. weszło w życie zarządzenie nr 55/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.

Foto: pixabay.com

Dofinansowany może być zakup oprogramowania wykorzystywanego do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, który został dokonany i zapłacony w roku 2018 lub 2019.

Zakup musi być dokonany:

– w całości ze środków własnych (nie może być finansowany z wcześniejszych dotacji z innych źródeł),

– przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

– przy zachowaniu procedur zamówień publicznych, jeśli świadczeniodawca im podlega.

Środki na taki cel zostały przewidziane w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1925), która wprowadzała możliwość upoważnienia asystentów medycznych do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Stanowić je miała różnica powstała z pomniejszenia w roku 2019 kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne potrącanych przez ZUS ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (zamiast 0,2 proc. ZUS potrąca w 2019 r. 0,175 proc.).

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które spełnią wszystkie poniższe warunki:

– mają zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzajach: POZ, NPL, AOS, KAOS, leczenie szpitalne, leczenie szpitalne PSZ, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, opieka paliatywna i hospicyjna, w szerokiej grupie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie (m.in. KLRP-1, TS/KLWSW/TP/KLRP-1, KOC, KOC II/III, DOK, KO-CZR),

– umowa taka obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

– wystawiają e-zla lub zatrudniają wystawiających e-zla oraz osoby upoważnione do wystawiania e-zla,

– u których to świadczeniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku została wystawiona e-recepta.

Podmiot spełniający te warunku musi złożyć do oddziału NFZ, z którym zawał umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych w opisanych rodzajach, wniosek o udzielenie dofinansowania według wzoru, który stanowi załącznik do omawianego zarządzenia. Termin składania wniosków upływa 10 sierpnia 2019 r. Wnioski rozpatrywane są w kolejności składania do wyczerpania puli środków przewidzianych na dofinansowanie każdemu z oddziałów NFZ. Według informacji przekazanych przez centralę NFZ na dofinansowanie przeznaczono kwotę 21.267.000 zł.

Do wniosku załącza się:

– specyfikację dofinansowania według wzoru z załącznika do zarządzenia,

– potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających zakup oprogramowania.

Kwota dofinansowania wynosi:

– 80 proc. wydatków od kwoty bez podatku VAT – jeśli ubiegający się o dofinansowanie odliczył podatek VAT, a wydana kwota nie przekroczyła 1 000 zł,

– 80 proc. wydatków z podatkiem VAT – jeśli ubiegający się o dofinansowanie nie odliczył podatku VAT i wydał mniej niż 1 000 zł,

– 80 proc. od kwoty netto zakupu – jeśli wnioskujący odliczył VAT, ale wydał więcej niż 1 000 zł,

– 80 proc. od kwoty brutto zakupu, jeśli wnioskujący nie odliczył VAT, ale wydał więcej niż 1 000 zł.

Podmioty, których wnioski zostaną zatwierdzone, otrzymają dofinansowanie w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r. Wypłata następować ma na rachunek bankowy świadczeniodawcy wskazany we wniosku.

Świadczeniodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie, są zobowiązani:

– poddać się kontroli NFZ co do wykorzystania dofinansowania i wystawiania e-zla, która może być przeprowadzona do 1 stycznia 2025 r.,

– przechowywać do 1 stycznia 2015 r. dokumentację związaną z zakupem oprogramowania, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy przewidują dłuższy okres.

Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.