20 maja 2024

Goście zagraniczni na jubileuszu 25-lecia

Obchody jubileuszu 25-lecia odrodzonego samorządu lekarskiego, które odbyły się w Warszawie w dniach 5-6 grudnia 2014 roku, uświetnił udział wielu znamienitych gości, w tym gości zagranicznych, reprezentujących organizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne – zarówno samorządy zawodowe z państw sąsiadujących z Polską, jak również najważniejsze światowe i europejskie organizacje lekarzy oraz lekarzy dentystów.

Od lewej: Philippe Rusca – Prezydent Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI) ze Szwajcarii, Tin Chun Wong – Prezydent Światowej Federacji Dentystycznej (World Dental Federation – FDI) z Hong Kongu, Wolfgang Doneus – Prezes Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists – CED) z Austrii, Anna Lella – Prezydent Elekt ERO-FDI. Foto: Marta Jakubiak

W jubileuszowych spotkaniach wzięli udział prezesi oraz przedstawiciele wszystkich organizacji światowych i międzynarodowych, do których należy Naczelna Rada Lekarska i z którymi samorząd lekarski w Polsce od wielu lat współpracuje. Gośćmi byli:

 • Prezes Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) Xavier Deau i Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) Otmar Kloiber,
 • Prezes Światowej Federacji Dentystycznej (FDI) Tin Chun Wong,
 • Prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) Katrin Fjeldsted,
 • Prezes Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO FDI) Philippe Rusca,
 • Prezes Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) Wolfgang Doneus,
 • reprezentanci Naczelnej Rady Lekarskiej we władzach międzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych: Prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) Romuald Krajewski, Prezes-Elekt Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej (ERO FDI) Anna Lella, Past Prezydent w zarządzie Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich (CPME) Konstanty Radziwiłł.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również Koleżanek i Kolegów lekarzy i lekarzy dentystów z zaprzyjaźnionych z Polskim samorządem izb lekarskich i dentystycznych. Gośćmi byli:

 • Prezes Czeskiej Izby Lekarskiej Milan Kubek,
 • Prezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Pawel Chrz,
 • Prezes Niemieckiej Federalnej Izby Lekarsko-Dentystycznej Peter Engel,
 • Prezes Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Alvydas Šeikus,
 • Wiceprezes Czeskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Robert Houba,
 • Wiceprezes Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Matus Ursiny,
 • Wiceprezes Słowackiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Igor Moravcik,
 • Sekretarz Generalny Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Jolita Baltūsienė,
 • Przewodniczący Departamentu ds. Międzynarodowych Niemieckiej Izby Lekarskiej Ramin Parsa-Parsi,
 • Przewodniczący Komisji Kształcenia Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Gintaras Janužis,
 • Przewodniczący Komisji Socjalnej Litewskiej Izby Lekarsko-Dentystycznej Ramunė Kiaunienė.

Ponadto gościliśmy Koleżanki i Kolegów będących reprezentantami Polonii Medycznej. Gośćmi byli:

 • Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Chicago Marek Rudnicki,
 • Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago Kornelia Król,
 • Honorowy Prezes Związku Lekarzy Polskich w Chicago, Lekarz Naczelny Związku Podhalan w Północnej Ameryce Bronisław Orawiec,
 • przedstawiciel Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych w Szwecji Janusz Kasina.

W piątek, 5 grudnia, odbyło się specjalne spotkanie w Senacie RP ww. gości zagranicznych oraz przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej z wicemarszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim, z zawodu lekarzem, specjalistą w dziedzinie chirurgii. Naczelną Radę Lekarską reprezentowali na spotkaniu wiceprezes NRL Romuald Krajewski, zastępca sekretarza NRL oraz przewodnicząca Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej: Anna Lella oraz członkowie komisji ds. współpracy międzynarodowej: Anna Śpiałek, Marek Stankiewicz, Halina Borgiel-Marek.

Podczas żywej dyskusji omawiano m.in. procedurę legislacyjną i znaczenie, jakie udział organizacji społecznych, w tym samorządów zawodowych, ma dla prawidłowego tworzenia prawa. Porównywano także stopień zaangażowania lekarzy i lekarzy dentystów w politykę – w niektórych państwach jest on niski, a w innych dość znaczący. Jak wskazał Marszałek Karczewski, w Polsce niestety niewielu lekarzy angażuje się w politykę. Jego zdaniem lekarze nie powinni odwracać się od polityki, a politycy od lekarzy – mają bowiem wspólne problemy do rozwiązania. Wicemarszałek zwrócił również uwagę na zbieżność naszego jubileuszu reaktywacji samorządu z 25. rocznicą powołania Senatu RP.

Po spotkaniu w Senacie RP goście zagraniczni spotkali się z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy wyrazili chęć udziału. Obecni byli: prezes NRL Maciej Hamankiewicz, wiceprezes NRL Zyta Kaźmierczak-Zagórska, wiceprezes NRL Romuald Krajewski, sekretarz NRL Konstanty Radziwiłł, zastępca sekretarza Anna Lella, skarbnik NRL Wojciech Marquardt, członkowie Prezydium: Jolanta Szczurko, Marek Jodłowski, Mariusz Janikowski, Stefan Sobczyński, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Wojciech Łącki, przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej Andrzej Morliński, redaktor naczelny „Gazety Lekarskiej” Ryszard Golański oraz członkowie Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej: Anna Śpiałek, Marek Stankiewicz, Halina Borgiel-Marek (Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona poinformował, że nie może być obecny z powodu choroby). Spotkanie było okazją do mniej oficjalnych rozmów, zacieśniania współpracy i wymiany doświadczeń. Opiekę nad gośćmi ze strony biura NIL sprawowali: dyrektor biura Wanda Fidelus-Ninkiewicz, mec. Marek Szewczyński i Agnieszka Seweryniak.

W sobotę, 6 grudnia, odbyły się główne uroczystości, w tym uroczyste posiedzenie organów Naczelnej Izby Lekarskiej w hotelu Sofitel Victoria, na którym goście zagraniczni mieli możliwość wystąpienia z krótkimi przemówieniami. Prezes WMA Xavier Deau w swoim wystąpieniu wskazał m.in., że lekarze pracują obecnie w czasach kryzysu ekonomicznego i racjonalizacji kosztów, jednakże nie wolno im zapominać o niezależności zawodu.

Prezes FDI Tin Chun Wong stwierdziła, że jubileusz 25-lecia samorządu jest powodem do dumy. Jej zdaniem Polska jest dla świata symbolem wolności, a odwaga Polaków przyczyniła się do epokowych wydarzeń, których rocznicę obchodzimy w 2014 roku. Jak zaznaczyła, polski samorząd lekarski niemalże od początku jest aktywnym członkiem FDI i wnosi duży wkład w działalność organizacji. Prezes Wong podkreśliła, że jest jej tym bardziej miło gościć w Polsce, ponieważ już w 2016 roku Światowy Kongres Dentystyczny FDI powróci po paru latach do Europy, a mianowicie do Poznania. Wręczyła Prezesowi NRL Maciejowi Hamankiewiczowi pamiątkowy kryształ z wygrawerowanym napisem: „FDI World Dental Federation Presented by FDI President Dr Tin Chun Wong to The Polish Supreme Chamber of Physicians and Dentists on the occasion of the 25-th anniversary of the re-establishment of The Chamber of Physicians and Dentists in Poland and in recognition of its accomplishments for the Dental Profession on domestic and international levels”.

Prezes ERO FDI Philippe Rusca również nawiązał do faktu, że jubileusz samorządu lekarskiego zbiega się i ściśle wiąże z 25. rocznicą przemian politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej, zapoczątkowanych w Polsce, a uwieńczonych upadkiem muru berlińskiego. Stwierdził, że odrodzony samorząd lekarski, jako 25-letni dorosły człowiek, ma przed sobą świetlaną przyszłość i wiele do osiągnięcia. Życzył samorządowi kolejnych sukcesów oraz dalszej aktywnej działalności zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej.

Prezes CPME Katrin Fjeldsted podkreślała, że lekarze na całym świecie tworzą jedną, wspólną rodzinę, mają wspólne problemy i zadania do wykonania, dlatego tak ważne jest, aby aktywnie działać razem na rzecz dobra pacjentów, ochrony zdrowia i niezależności lekarzy.
Przedstawiciele izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych także podkreślali rolę Polski w przemianach, jakie zaszły w tej części Europy przed 25 laty oraz znaczenie organizacji samorządowych w demokratycznych państwie.

Milan Kubek, Prezes Czeskiej Izby Lekarskiej podkreślił, że czuje, że jest wśród przyjaciół. Nasze narody łączy wspólna historia i doświadczenia. Dobrze się rozumiemy, stawiamy czoła tym samym zagrożeniom, walczymy o autonomię zawodową lekarzy. Kiedy izba lekarska w Czechach była zagrożona, wiedzieliśmy, że możemy na was liczyć. Chciałbym powiedzieć, że wy też możecie na nas liczyć. Peter Engel, Prezes Niemieckiej Federalnej Izby Lekarsko-Dentystycznej, stwierdził, że lekarze oraz lekarze dentyści powinni mieć swój samorząd zawodowy. W jego ocenie w Polsce udało się go dobrze zorganizować i przez te wszystkie lata udało się osiągnąć wiele sukcesów.

Dla środowiska lekarzy stomatologów szczególne znaczenie miał przyjazd Prezes Światowej Federacji Dentystycznej, Tin Chun Wong, która przybyła do Warszawy już 4 grudnia z samego rana, przed oficjalnymi uroczystościami. Dzięki temu Prezes Wong mogła także złożyć wizytę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, została przyjęta przez Dziekana Wydziału Stomatologicznego, Profesor Elżbietę Mierzwinską-Nastalską, pełniącą jednocześnie funkcję Wiceprezydenta Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Pani Dziekan przedstawiła problemy dydaktyczne związane z nauczaniem stomatologii, w tym rozpoczętego w bieżącym roku nauczania stomatologii w języku angielskim, a ponadto zaprezentowała nowo otwartą i wyposażoną we wszystkie nowoczesne technologie bibliotekę akademicką oraz odnowioną salę Senatu Uniwersytetu Medycznego. Prezes FDI była szczególnie zainteresowana portretami Rektorów Uniwersytetu, wskazując, że po raz pierwszy spotyka się z takim sposobem honorowania wybitnych członków społeczności akademickiej. Prof. Honorat Shaw, wiceprezydent PTS, Przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą PTS towarzyszyła pani prezydent FDI również w wizycie na Zamku Królewskim, odbyło się także spotkanie z przedstawicielem exactusa, który będzie zajmował się stroną techniczną organizacji Światowego Kongresu FDI w 2016 w Poznaniu.

To bardzo cenne, że osoby pełniące funkcje prezydentów organizacji międzynarodowych oraz organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych naszych sąsiadów mimo swoich licznych obowiązków znalazły czas, by razem z nami obchodzić nasz jubileusz. Przyjęcie zaproszeń NRL i słowa z wystąpień gości świadczą również o tym, że nasza obecność w tych organizacjach i współpraca z sąsiadami jest ważna i ceniona. Uroczystość obchodów 25-lecia odrodzonych izb lekarskich i przyjazd gości zagranicznych to również okazja do promocji naszego samorządu lekarskiego i naszego kraju oraz pogłębiania współpracy zagranicznej.

Opracowali: Marek Szewczyński, Anna Lella, Anna Śpiałek, Halina Borgiel-Marek


Centralne obchody 25-lecia:

100 zdjęć z jubileuszowej gali w Teatrze Narodowym

Wystąpienie prezesa NRL Macieja Hamankiewicza podczas jubileuszowej gali

Sesja historyczno-naukowa „25 lat izb lekarskich w Polsce” i oficjalne otwarcie obchodów z udziałem gości z kraju i zagranicy (relacja online)

Goście zagraniczni na jubileuszu 25-lecia

NIL strategicznym partnerem Polonii medycznej

Światowa reprezentacja lekarzy w Senacie

Debata w Sejmie pt. „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” z udziałem ministrów zdrowia III RP (relacja online)

Debata ministrów zdrowia po 1989 roku pod hasłem „25 lat ochrony zdrowia w wolnej Polsce” (transmisja wideo)

Program centralnych obchodów 25-lecia odrodzenia samorządu lekarzy i lekarzy dentystów


Regionalne obchody 25-lecia:

Lista regionalnych obchodów jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego

Zdjęcia z jubileuszu 25-lecia OIL w Łodzi

Relacja z jubileuszu 25-lecia Śląskiej Izby Lekarskiej


Materiały historyczne:

Historia samorządu lekarskiego w Polsce

Jak doszło do uchwalenia ustawy reaktywującej izby lekarskie w 1989 roku?