20 maja 2024

KZL: Łódź stolicą polskich lekarzy

W Łodzi, w czasie Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy (KZL), będą dyskutowane propozycje zmian w regulaminie wyborów do organów izb lekarskich oraz Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL).

Fot. Gazeta Lekarska

Na trzy dni (16-18 maja 2024 r.) Łódź została stolicą polskich lekarzy i lekarzy dentystów. Decyzje podejmowane w czasie KZL będą miały kluczowe znaczenie dla funkcjonowania całego środowiska lekarskiego.

„Jedną z pierwszych decyzji Naczelnej Rady Lekarskiej tej kadencji było zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, by dyskutować nad nowelizacją Kodeksu Etyki Lekarskiej i zmianami regulaminu wyborów do izb” – pisze prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) Łukasz Jankowski w felietonie opublikowanym w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej”.

I dodaje, że KEL trzeba dostosować do wyzwań współczesności, w tym m.in. uszczegółowić niektóre przepisy – tak aby stanowiły odpowiedź na przykład na powstawanie tzw. receptomatów. W ramach proponowanej nowelizacji znalazły się też zapisy dostosowujące do prawa unijnego kwestie związane z zakazem stosowania reklamy przez lekarzy. Felieton szefa samorządu lekarskiego jest dostępny tutaj:

Nie tylko zasady etyki

„W Kodeksie Wyborczym rozważenia wymaga doszczegółowienie obowiązujących regulacji czy wprowadzenie możliwości przeprowadzania wyborów elektronicznych, co miałoby zapewne pozytywny wpływ na frekwencję” – podkreśla prezes Łukasz Jankowski.

W środowisku lekarskim takich opinii jest znacznie więcej. „Trzeba pamiętać, że zasady etyki lekarskiej uchwala Krajowy Zjazd Lekarzy będący najwyższą władzą naszego samorządu. I że te przepisy będą miały dominujący wpływ na orzeczenia lekarskich sądów” – pisze Grzegorz Wrona, sekretarz NRL, a wcześniej Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, na łamach „Gazety Lekarskiej”. Publikujemy go tutaj:

35 lat minęło

Przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej NRL dr Artur de Rosier zwraca uwagę, że ostatnia nowelizacja liczącego już 35 lat KEL miała miejsce ponad dwie dekady temu – w 2003 r. Od tego czasu świat zmienił się m.in. dzięki upowszechnieniu nowych technologii – do gabinetów lekarskich śmiało wkroczyła telemedycyna, a media społecznościowe stały się codziennością zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów.

 – Wierzę, że dzięki zaangażowaniu lekarzy z różnych regionów Polski udało nam się przygotować materiał, który będzie miał pozytywny wpływ na jakość świadczonych usług medycznych i odpowiedzialność zawodową lekarzy – podkreśla szef Komisji Etyki Lekarskiej NRL. I przypomina, że propozycja nowej wersji KEL – udostępniona kilkuset delegatom – zostanie poddana pod dyskusję i głosowanie już 17 maja.

Ewolucja czy rewolucja?

„Mimo pierwotnych założeń, że kodeks wymaga jedynie komentarza, komisja zdecydowała o przeprowadzeniu akcji ‘Zadaj pytanie’, której celem było wskazanie, które dylematy etyczne nie mają – w ocenie respondentów – odzwierciedlenia w obecnych zapisach Kodeksu. Dzięki zgromadzonemu materiałowi – zebrano ok. 130 zagadnień i pytań lekarzy z całego kraju, komisja rozpoczęła prace nie tylko nad komentarzem, ale i zmianami redakcyjnymi poszczególnych artykułów – zgodnie z oczekiwaniami środowiska lekarskiego” – w taki sposób opisano pierwszy etap samorządowej dyskusji nad KEL na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Czy zatem KEL czeka rewolucja? – Można się liczyć z tym, że będzie on inny, ponieważ zmieniona zostanie treść niektórych artykułów, niektóre zostaną przeniesione w inne miejsce, inne wykreślone, a inne z kolei dopisane. Myślę jednak, że jest to bardziej ewolucja niż rewolucja, i to taka dostosowana do bieżących standardów współczesnej wiedzy medycznej i bieżącej technologii – mówił dr Artur de Rosier w wywiadzie opublikowanym w „Gazecie Lekarskiej”.

Konsultacje

Od czerwca 2023 r. na stronie internetowej NIL były prezentowane omówienia kolejnych artykułów KEL, a fragmenty i omówienia publikowaliśmy także w portalu internetowym „Gazety Lekarskiej”. Końcową propozycję nowelizacji poddano szerokim konsultacjom.

Poza przedstawicielami środowiska lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski, komisja otrzymała uwagi m.in. od Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Telemedycznej Grupy Roboczej, Rzecznika Praw Pacjenta oraz byłego prezesa NRL, a obecnie ambasadora Polski na Litwie dr. Konstantego Radziwiłła.

Swoje sugestie przedstawili również: Komisja Etyki Śląskiej Izby Lekarskiej, Śląska Izba Lekarska, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Komisja Bioetyczna Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska, Fundacja Ordo Iuris, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Porozumienie Zielonogórskie, Dolnośląska Izba Lekarska, Polska Federacja Producentów Żywności, a także członek Komitetu Nauk Klinicznych i Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk prof. Piotr Węgrzyn.

KZL w pigułce

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich KZL jest jednym z organów NIL. Uczestniczą w nim delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz – z głosem doradczym – niebędący delegatami członkowie ustępujących organów NIL. Liczbę delegatów z poszczególnych izb okręgowych ustala NRL na podstawie regulaminu wyborów. To właśnie NRL zwołuje zjazdy.

Materiały informacyjne przydatne zarówno dla delegatów, jak i gości Nadzwyczajnego XVI Krajowego Zjazdu Lekarzy (np. program, projekt porządku obrad, projekt nowelizacji KEL, mapki) są dostępne na stronie NIL.