19 maja 2024

Obowiązkowe kasy fiskalne dla praktyk lekarskich

Skończyły się prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jak wynika ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia został w dniu 30 października 2014 r. przekazany do podpisu Ministra.

Foto: Mariusz Tomczak

Tekst rozporządzenia w niezmienionym kształcie został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod pozycją 1544, rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Ministra Finansów jest ważne dla lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód w formie indywidualnej czy grupowej praktyki lekarskiej.

Przypomnieć należy, że do 31 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012, poz. 1382), zwane dalej „dotychczasowym rozporządzeniem”. Dotychczasowe rozporządzenie zwalniało niektórych lekarzy prowadzących praktyki z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Zwolnienie dotyczyło lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktykę lekarską, których obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tys. złotych. Ponadto na mocy dotychczasowego rozporządzenia zwolnieni od obowiązku posiadania kasy fiskalnej byli także ci lekarze, którzy spełniali łącznie dwa warunki:

1) każde świadczenie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych udokumentowali fakturą, w której zawarte były dane identyfikujące odbiorcę;

2) liczba świadczonych usług, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Rozwiązania zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Finansów uwalniały lekarzy prowadzących praktyki osiągające niewielki obrót od konieczności posiadania kasy fiskalnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów, które wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r. wprowadza zasadę, że każda praktyka lekarska udzielająca świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – niezależnie od wielkości osiąganego obrotu – będzie musiała posiadać kasę fiskalną. Wykluczone będzie prowadzenie praktyki lekarskiej udzielającej świadczeń zdrowotnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez kasy fiskalnej.

Rozporządzenie wyraźnie stwierdza, że działalność lekarza i lekarza dentysty w zakresie usług opieki medycznej nie korzysta z prawa do zwolnienia, gdy obrót wynosi mniej niż 20 tys. złotych. W praktyce oznacza to, że nawet niewielki, czy wręcz symboliczny, obrót osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym skutkuje tym, że lekarz prowadzący praktykę będzie musiał zaopatrzyć się w kasę fiskalną.

Likwidacji uległo także obowiązujące dotychczas zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej dla tych lekarzy prowadzących praktyki, którzy w poprzednim roku obrotowym wykonali nie więcej niż 50 usług zdrowotnych dla nie więcej niż 20 odbiorców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, a wszystkie te usługi zostały udokumentowane fakturą.

Nowe rozporządzenia określa też do od kiedy podmioty dotychczas zwolnione od posiadania kasy będą musiały kasę zainstalować. W myśl § 9 ust. 1 nowego rozporządzenia, podatnicy, którzy na podstawie dotychczasowego rozporządzenia korzystali ze zwolnienia od posiadania kasy fiskalnej (np. praktyki lekarskie, które w poprzednim roku obrotowym osiągnęły obrót nieprzekraczający 20 tys. złotych) będą zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej jeszcze do dnia 28 lutego 2015 r.

Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Finansów kasy fiskalnej nie będą musiały posiadać tylko te praktyki lekarskie, które nie świadczą usług zdrowotnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W praktyce krąg zwolnionych od obowiązku posiadania kasy fiskalnej ograniczony zostanie do indywidualnych praktyk lekarskich w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, tylko bowiem te praktyki ze swej natury nie rozliczają usługi medycznej z pacjentem będącym osobą fizyczną, lecz z podmiotem leczniczym.

Michał Kozik
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.