22 kwietnia 2024

Prawo do oryginałów dokumentacji medycznej

19 kwietnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 lipca 2015 r. i oddalił skargę podmiotu leczniczego na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził zasadność wydanej przez Rzecznika decyzji.

Foto: www.nsa.gov.pl

Zgodnie z wyrokiem sądu, stosowane przez wielkopolską placówkę praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów.

Przypomnijmy, że 1 lipca 2015 r. zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w którym sąd stwierdził, że takie uprawnienie pacjentom nie przysługuje. Od tego wyroku Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ten ostatni w uzasadnieniu wyroku przychylił się do argumentacji Rzecznika wskazując, że pacjent ma prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.

Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Pojęcie uprawniony „podmiot”, odnosi się – zgodnie ze stanowiskiem sądu – również do pacjenta. Prawo to nie zostało w żaden sposób ograniczone w przepisie art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Sąd powołał się także na art. 68 Konstytucji RP, zgodnie z którym, każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest realizacją tego konstytucyjnego prawa.

19 kwietnia zapadły jeszcze trzy inne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie korzystne dla Rzecznika Praw Pacjenta.

W pierwszym z nich sąd uchylił niekorzystny dla Rzecznika Praw Pacjenta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa ta odnosiła się do zarzutu bezczynności Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie rozpatrzenia wniosku pacjenta o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta.

Pozostałe dwa wyroki dotyczyły protestu lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim w 2015 r. W uzasadnieniu sąd podtrzymał swoją argumentację prezentowaną we wcześniejszych wyrokach i potwierdził, że pacjenci nie mieli dostępu do swojej dokumentacji medycznej w dniach prowadzenia protestu.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.