19 maja 2024

Recepty 2017

Prawie rok temu omawiałem nowe regulacje prawne zmieniające zasady wystawiania recept lekarskich na leki refundowane. Ponieważ rok 2016 był okresem przejściowym, w którym recepty takie mogły być wystawiane na dotychczasowych i nowych zasadach, a od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą tylko nowe regulacje, do tego pojawiły się zupełnie nowe programy – jak choćby dostęp do bezpłatnych leków dla osób powyżej 75. roku życia – warto ponownie omówić zasady regulujące wystawianie recept z obniżoną odpłatnością.

Foto: pixabay.com

Od 1 stycznia 2017 r. znikają zupełnie umowy na wystawianie recept na leki refundowane. Z tym dniem wygasną one z mocy prawa. Do ordynowania leków z refundacją uprawniony będzie każdy lekarz i lekarz dentysta posiadający prawo wykonywania zawodu, po dopełnieniu procedur rejestracyjnych. Dotyczą one wszystkich lekarzy, niezależnie od tego, czy wystawiają recepty w gabinetach, czy wyłącznie dla siebie i najbliższych.

Są one odmienne dla lekarzy, którzy do 31 grudnia 2016 r. związani byli z NFZ umową na wystawianie recept na leki refundowane, i dla lekarzy, którzy umów takich nie zawierali. Pierwsi korzystają z uproszczonej procedury – występują o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej, aktualizując najpierw elektronicznie swoje dane w Portalu NFZ.

W kolejnych krokach uzupełniają i drukują wnioski generowane przez Portal NFZ, a następnie przesyłają je do Funduszu (najpierw elektronicznie, potem w wersji papierowej). Lekarze mogą dokonać przy tym wyboru, czy z uprawnień korzystać będą w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej, czy też wyłącznie dla siebie i osób bliskich. Lekarze korzystający z takiej ścieżki nie muszą fatygować się do oddziałów NFZ, konieczne jest jednak dopełnienie tej procedury w takim terminie, aby papierowy wniosek dotarł do Funduszu i został tam zweryfikowany przed 31 grudnia 2016 r.

Lekarze, którzy nie zawierali umów na wystawianie recept, a także ci, którzy zawarli takie umowy, ale spóźnili się ze złożeniem wniosku o utrzymanie swoich uprawnień, muszą przejść pełną procedurę rejestracji, obejmującą uzyskanie: dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, uprawnienia do pobierania numerów recept, upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ (fakultatywnie).

Lekarze, którzy utrzymają swoje uprawnienia do pobierania numerów recept, zachowują swoje dotychczasowe loginy i hasła do Portalu NFZ i będą mogli korzystać z recept, które już wydrukowali. Ci z Państwa, którzy nie przejdą opisanych procedur do 31 grudnia 2016 r., będą musieli pobierać nowe unikalne numery recept i drukować je ponownie.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązywać będą jednolite zasady odpowiedzialności za nieprawidłowości w ordynowaniu leków refundowanych. Ponosił ją będzie lekarz wystawiający receptę, będąc pozbawionym tego prawa, bez uzasadnienia względami medycznymi, niezgodną z uprawnieniami pacjenta, a także niezgodną ze wskazaniami w obwieszczeniach lekowych.

Sankcją jest zwrot Funduszowi kwoty refundacji, ale NFZ musi jej dochodzić przed sądem. Za uniemożliwienie czynności kontrolnych karę stanowić będzie równowartość refundacji, a za niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych grozić będzie kara pieniężna do równowartości refundacji za okres kontrolowany. Kary będą nadkładane i ściągane w trybie administracyjnym.

NFZ pozostawił furtkę dla lekarzy niewykonujących już zawodu, którzy wystawiają recepty pro auctore i pro familiae. Mogą oni dopełnić wszystkich formalności tylko w formie papierowej, a także pobierać numery recept bezpośrednio w oddziałach Funduszu, bez korzystania z elektronicznego dostępu do Portalu NFZ. Tacy lekarze będą mogli również wystawiać recepty w ramach rządowego projektu leki 75+ (nie dotyczy to jednak dentystów, gdyż nie zostali oni wymienieni w art. 43a ust. 1 ustawy o świadczeniach). Lekarze ci muszą też pamiętać o obowiązku prowadzenia w tym zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej w formie wykazu.

Trzeba pamiętać, że pojawiły się też nowe drobne elementy, jakie muszą znaleźć się w treści recepty: numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę oraz kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę, lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego.

Jarosław Klimek
Radca prawny OIL w Łodzi

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 12/2016-1/2017

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.