17 kwietnia 2024

Recepty na leki refundowane – będą zmiany?

Sejm rozpatruje społeczny projekt ustawy zmieniającej ustawę o refundacji leków. Zdaniem prezesa NRL Macieja Hamankiewicza to doskonała okazja do wprowadzenia zmian w zakresie refundacji, które kilka lat temu legły u podstaw tzw. protestu pieczątkowego.

Foto: Krzysztof Białoskórski

W tej sprawie prezes NRL wystosował pismo do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Poniżej prezentujemy najważniejsze fragmenty.

„Sprawą, która połączyła w ostatnich latach całe środowisko lekarskie, był sprzeciw wobec niektórych przepisów dotyczących refundacji leków wprowadzonych w roku 2012. Lekarze protestowali zwłaszcza przeciwko obowiązkowi określania na recepcie stopnia refundacji za leki i ustalaniu uprawnień pacjenta do refundacji. Wyrazem tego sprzeciwu był pamiętny protest pieczątkowy, którego przesłanie zawarte było w treści pieczątki: Refundacja leku do decyzji NFZ.

Jakkolwiek protest ten spowodował pewne zmiany w przepisach ustawy o refundacji leków, to jednak nie uchylono – wbrew deklaracjom ówczesnego Premiera i Ministra Zdrowia – obowiązku określania na recepcie stopnia refundacji za wypisywane leki i obowiązku ustalania uprawnień do refundacji osób uprzywilejowanych. Co więcej, oba te obowiązki zapisano w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pozostawiono również zasadę, że refundacja leku przypisana jest do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego, a nie do faktycznych zastosowań klinicznych. Zasada ta była krytykowana powszechnie, nie tylko przez lekarzy praktyków, ale i ekspertów np. przez obecnego wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę. Jest ona, w połączeniu z obowiązkiem określania odpłatności za lek przez lekarza, oraz z karami, jakie grożą lekarzom za błędy przy wypisywaniu recept, powodem tego, że wielu lekarzy unika przepisywania leków refundowanych.

Wobec powyższego, działając w porozumieniu z organizacjami lekarskimi, które były współorganizatorami ww. protestu, reprezentowanymi przez Przewodniczącego Jacka Krajewskiego z Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Przewodniczącego Krzysztofa Bukiela z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Prezesa Andrzeja Grzybowskiego z Polskiej Federacji Pracodawców, zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o doprowadzenie do takich zmian, o które wspólnie zabiegaliśmy, to jest do:

1) zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane, poprzez:

  • uchylenie art. 45 ust. 2 zdanie drugie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz uchylenie art. 96a ust. 8 pkt 4 i pkt 7-10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (zobowiązanie lekarza do odnotowywania uprawnień osób uprzywilejowanych w dostępie do leków),
  • uchylenie art. 45 ust. 2a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (zobowiązanie lekarza do określenia odpłatności leku na recepcie),
  • dokonanie odpowiednich zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie recept lekarskich;

2) zniesienia przyporządkowania refundacji leków do wskazań zarejestrowanych przez producenta preparatu handlowego, poprzez zmianę odpowiedniego przepisu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Rozpatrywany właśnie w Sejmie społeczny projekt ustawy zmieniającej ustawę o refundacji leków jest dobrą okazją do wprowadzenia tych zmian. Proszę Pana Ministra o spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Porozumieniu Organizacji Lekarskich oraz samorządu lekarskiego.”.