13 czerwca 2024

Samorząd lekarski świętuje 30-lecie odrodzenia z prezydentem

Z okazji rocznicy I Krajowego Zjazdu Lekarzy, 7 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego i Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, który reprezentował również Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Foto: Mariusz Tomczak

Witając Prezydenta RP, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja z satysfakcją odnotował, że po raz pierwszy głowa państwa przyjęła zaproszenie środowiska lekarskiego, co jest oznaką rangi ochrony zdrowia, która zasługuje na priorytetowe traktowanie w polityce gospodarczej i społecznej.

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podkreślił, że zawód lekarza i lekarza dentysty jest ważną służbą dla obywateli. Podziękował samorządowi lekarskiemu za to, że sprawuje pieczę nad tym, aby zawód lekarza i lekarza dentysty był wykonywany zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej. Apelował, aby środowisko lekarskie nadal włączało się w prace nad zmianami w ochronie zdrowia. – Bardzo dziękuję za zaproszenie na obchody jubileuszu 30-lecia odrodzenia samorządności lekarskiej. Ta profesja jest wpisana w historię ludzkości – powiedział prezydent. Dodał, że lekarze są wyjątkową grupą, bo pełnią służbę dla społeczeństwa. – Ogromnie za tę służbę dziękuję. To dlatego tutaj jestem, aby całej społeczności lekarskiej podziękować z całego serca – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki zaakcentował wagę samorządu jako wspólnoty, która dba o jakość i bezpieczeństwo pacjenta, dlatego – jego zdaniem – samorząd jest potrzebny również pacjentowi. Samorząd lekarski ma ogromne zasługi w obronie godności lekarza, a bez lekarzy – jak powiedział – nie uda się przeprowadzić reformy ochrony zdrowia skupionej na pacjencie i jego potrzebach. Zwrócił uwagę, że środowisko lekarskie pokazuje, na czym polega patriotyzm dnia codziennego. – Samorząd to przede wszystkim zobowiązanie, odpowiedzialność wobec chorych. Po tych 30 latach możemy stwierdzić, że izba lekarska obroniła to, co najważniejsze – godność naszego zawodu – powiedział marszałek senatu. Dodał, że jest niezwykle dumny, że może być członkiem wspaniałej wspólnoty.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski odczytał list gratulacyjny w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem ministra zdrowia, rolą samorządu jest m.in. pomoc w kształtowaniu relacji mistrz-pacjent. W tej roli żadna organizacja nie zastąpi lekarskiej korporacji. Również w takich obszarach jak dbałość o jakość opieki nad pacjentem, jego ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz przed szerzeniem nieprawdziwych informacji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Według ministra do stabilizacji w ochronie zdrowia mogłoby się przyczynić wprowadzenie zasady no-fault i tu ogromną rolę do odegrania ma samorząd lekarski. – Służba zdrowia to służba ludziom. Samorząd lekarski to instytucja, która pilnuje jakości, aby ten zawód był wykonywany dla dobra pacjentów – powiedział minister Łukasz Szumowski.

Prezes NRL Andrzej Matyja nawiązał do historii izb lekarskich w Polsce i wieloletnich starań o ich odzyskanie. Podkreślił, że obecność samorządów zaufania publicznego, w tym samorządu lekarskiego w życiu publicznym ma istotne znaczenie społeczne, gdyż jego zadaniem jest m.in. wypowiadanie się w sprawach polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia czy opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza. Samorząd lekarski dba o zgodność postępowania swoich członków z zasadami Kodeksu Etyki Lekarskiej, prowadzi rejestry lekarzy, dba o poziom dokształcania i rozwój zawodowy, co w sumie przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów. – To na nas spoczywa obowiązek przypominania o bezpieczeństwie pacjenta, granicach odpowiedzialności zawodowej, o powinnościach lekarza i etyce zawodowej. Podobnie zresztą jak upominanie się o finanse, sprawną organizację, dostęp do nowoczesnej diagnostyki i terapii, a w końcu ulokowanie ochrony zdrowia na najwyższej pozycji listy priorytetów rządu – powiedział prezes NRL Andrzej Matyja.

Samorząd lekarski łączy dwie perspektywy – pacjencką i lekarską. Znalazło to odzwierciedlenie w apelu skierowanym do społeczeństwa i polityków przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, by poprawę szeroko rozumianej kondycji zdrowotnej Polaków uczynić ponadpartyjnym i ponadpokoleniowym wyzwaniem cywilizacyjnymi – społecznym, gospodarczym, technologicznym, organizacyjny i kulturowym, po to, by w sposób nowoczesny zacząć traktować zdrowie jako opłacalną, długoterminową inwestycję, która przekłada się na długofalowy wzrost gospodarczy. Prezes NRL podziękował wszystkim lekarzom – samorządowcom za zaangażowanie i niezłomność w staraniach o odrodzenie samorządu lekarskiego. – Chcemy, aby pacjenci byli leczeni w warunkach na miarę XXI wieku, a lekarze mogli im pomagać zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami – podkreślił prezes Andrzej Matyja.

W dniach 10-12 grudnia 1989 r. odbył się I Krajowy Zjazd Lekarzy, który przed środowiskiem lekarzy otworzył drogę do odtworzenia działalności samorządowej, przynależnej zawodom zaufania publicznego. Stało się to dzięki ustawie z 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich, która w wyniku wieloletnich starań, m.in. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz środowiska skupionego wokół Sekcji Zdrowia NSZZ „Solidarność”, została uchwalona, jako ostatnia w kadencji Sejmu PRL, tuż przed wyborami czerwcowymi. Izby lekarskie wróciły po 39 latach od ich likwidacji w 1950 r. Ich tradycje sięgały XIX w., a w odrodzonej Rzeczypospolitej powołano je w 1921 r. Dzięki ustawie z 2009 r izby lekarskie stały się kontynuatorkami izb przedwojennych.

W samorządzie lekarskim skupionych jest ok. 195 tysięcy lekarzy i lekarzy dentystów, w tym ok. 179 tys. wykonujących zawód, skupionych w 24 okręgowych izbach lekarskich. Samorząd lekarski sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza, przyznaje prawo wykonywania zawodu, może je zawieszać lub jego pozbawiać, uznaje kwalifikacje lekarzy, wypełnia zadania związane z odpowiedzialnością zawodową, czuwa nad poziomem doskonalenia zawodowego lekarzy. Prowadzi rejestry lekarzy, rejestry praktyk i podmiotów kształcących. Integruje medyków, pomagając w rozwoju ich pasji pozazawodowych (sportu, plastyki, fotografiki). Fundacja Lekarze Lekarzom niesie pomoc lekarzom i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnym położeniu.

* * *

60 zdjęć z gali można zobaczyć TUTAJ.