19 maja 2024

Trybunał nie zajmie się paragonami fiskalnymi

Trybunał Konstytucyjny odmówił zbadania zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących paragonów fiskalnych. Postanowienie to jest ostateczne.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska w marcu 2014 r. złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności:

1) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą lekarską, z art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących w zakresie, w jakim zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu fiskalnego danych objętych tajemnicą lekarską, z art. art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Po rozpatrzeniu zażalenia Naczelnej Rady Lekarskiej Trybunał Konstytucyjny postanowieniem wydanym pod. sygn. akt Tw 3/14 odmówił zbadania wniosku. Postanowienie to jest ostateczne.

Prowadzisz indywidualną praktykę lekarską lub stomatologiczną? Chcesz wiedzieć, jak zmieniły się przepisy w zakresie obowiązku posiadania kas fiskalnych? Kto musi je posiadać? (zobacz więcej)

W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał Konstytucyjny wskazał, że kwestionowany przez Naczelną Radę Lekarską przepis rozporządzenia nakazujący, aby paragon wskazywał nazwę towaru czy usługi pozwalającą na jednoznaczną identyfikację, doczekał się na razie tylko jednej interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów, w dodatku – jak stwierdził Trybunał – interpretacja ta nie jest wiążąca dla sądów administracyjnych.

Trybunał wskazał, że oceniając konstytucyjność normy prawnej Trybunał uwzględnia jej interpretacje tylko wtedy, gdy jest ona ustalona w sposób stały, powszechny i jednolity, a takiego waloru nie ma interpretacja przepisu dokonana przez Ministra Finansów.

Trybunał Konstytucyjny oparł swoje rozstrzygnięcie ponadto na stwierdzeniu, że możliwość powiązania danych osoby pacjenta korzystającego ze świadczenia zdrowotnego z danymi wydrukowanymi na paragonie fiskalnym przy wyborze przez pacjenta płatności kartą płatniczą oraz przy żądaniu przez pacjenta wskazania numeru NIP na paragonie jest wyborem pacjenta i wymaga co najwyżej uprzedzenia go o konsekwencjach takiego wyboru, nie ma natomiast – zdaniem Trybunału Konstytucyjnego – bezpośredniego związku z zaskarżonym przepisem rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Michał Kozik
Radca prawny
Naczelna Izba Lekarska


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.