15 czerwca 2024

Zachowanie uprawnień z nabytych umiejętności

Apel Nr 8/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany regulacji prawnych dotyczących zachowania przez lekarzy uprawnień wynikających z nabytych umiejętności.

Foto: Marta Jakubiak

Naczelna Rada Lekarska, w wykonaniu uchwały nr 15 XII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany regulacji prawnych i administracyjnych dotyczących nabytych przez lekarzy umiejętności, apeluje do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zmianę zarządzenia nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie, w jakim zawiera postanowienia ograniczające wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających stosowne uprawnienia.

Naczelna Rada Lekarska uznaje, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2013, poz. 1413) nie uszczuplają praw nabytych lekarzy, ponieważ określają wymagane od lekarzy kwalifikacje w sposób ogólny.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna zawiera postanowienia ograniczające wykonywanie niektórych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy posiadających stosowne uprawnienia i w tym zakresie Naczelna Rada Lekarska wnioskuje o dokonanie jego zmiany.

Postanowienia zarządzenia Prezesa NFZ nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. wprowadzają obowiązek posiadania przez lekarzy dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych ściśle określonymi certyfikatami w poszczególnych zakresach realizowanych przez nich świadczeń, jak również bezpodstawnie kwestionują umiejętności lekarzy nabyte we wcześniejszych latach w ramach obowiązującego wówczas systemu kształcenia podyplomowego. Stawianie przez Prezesa NFZ dodatkowych wymogów dotyczących kwalifikacji lekarzy, nie znajduje uzasadnienia prawnego, jak również narusza zasadę zachowania dotychczasowych uprawnień lekarzy wynikających z praw nabytych.

Proponowane przez Naczelna Radę Lekarską zmiany zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna mają na celu ujednolicenie sposobu nabycia umiejętności lekarzy poprzez wprowadzenie zapisu o ich uzyskaniu przez odbycie odpowiedniego szkolenia teoretycznego i praktycznego organizowanego przez podmiot spełniający określone w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów.

Zapis ten dopuści do realizacji świadczeń ambulatoryjnych wszystkich lekarzy posiadających określone uprawnienia, co powinno istotnie zwiększyć dostępność pacjentów do określonych usług medycznych oraz skrócić czas oczekiwania na te procedury. Projekt zmiany przedmiotowego zarządzenia stanowi załącznik do niniejszego apelu.


Załącznik do apelu nr 8/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

[Projekt zmiany zarządzenia]

Zarządzenie Nr….. /2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia ………………….. 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 3 część b, w tabeli wymagania dotyczące realizacji ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych ( ASDK) Lp. 4 w części 5 dot. kryteria szczegółowe – uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do personelu otrzymuje brzmienie:

„Lp. 4 Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub pediatrii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych, który odbył odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane przez podmiot spełniający określone w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów,

3) pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.”

2. W załączniku nr 3 część b, w tabeli wymagania dotyczące realizacji ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK) Lp. 5 w części 5 dot. kryteria szczegółowe – uzupełniające dotyczące warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do personelu otrzymuje brzmienie:

„Lp. 5 Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie gastroenterologii, lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych lub chirurgii, lub chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej , lub pediatrii, lub lekarz z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chorób wewnętrznych, który odbył odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane przez podmiot spełniający określone w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów,

3) pielęgniarka z ukończonym kursem z zakresu endoskopii.”

3. W załączniku nr 8 w tabeli warunków realizacji świadczeń Lp. 3-8 w części 5 dot. uwag, w tym kryteriów szczegółowo-uzupełniających dotyczących warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do personelu otrzymuje brzmienie:

„Lp. 3-8 Personel:

1) lekarz specjalista, który ukończył specjalizację obejmującą swoim programem nabycie umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych w określonym zakresie, lub

2) lekarz, który odbył odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie badań ultrasonograficznych dopplerowskich organizowane przez podmiot spełniający określone w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz.1634 ze zm.) warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów.”

4. W załączniku nr 8, w tabeli warunków realizacji świadczeń Lp. 16 -20 w części 5 dot. uwag, w tym kryteriów szczegółowo-uzupełniających dotyczących warunków realizacji świadczeń, w odniesieniu do personelu otrzymuje brzmienie:

„Lp. 16-20 Personel:

1) lekarz specjalista w dziedzinie chorób płuc lub chirurgii klatki piersiowej, lub

2) lekarz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych, pediatrii lub chirurgii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub chirurgii onkologicznej

– który odbył odpowiednie szkolenie teoretyczne i praktyczne organizowane przez podmiot spełniający określone w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy lub lekarzy dentystów”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.