Lekarze i stomatolodzy a projekt ustawy Prawo przedsiębiorców

Stanowisko Nr 25/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej”.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, nadesłanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 24 listopada 2017 r., znak: GMS-WP-173-302/17 przedstawia następujące uwagi do projektu:

1. Zastrzeżenia budzi art. 40 projektu ustawy, który w ramach zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty przewiduje wprowadzenie nowego art. 19cb ust. 1, zgodnie z którym organ prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (właściwa dla siedziby organizatora prowadzenia kształcenia okręgowa rada lekarska, a w przypadku okręgowej izby lekarskiej będącej organizatorem kształcenia Naczelna Rada Lekarska) będzie obowiązany dokonać wpisu wnioskodawcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis.

Należy zaznaczyć, iż zarówno okręgowe rady lekarskie, jak i Naczelna Rada Lekarska są organami kolegialnymi, które podejmują rozstrzygnięcia (w tym te dotyczące wpisu podmiotu do ww. rejestru) w formie uchwał na posiedzeniach odbywających się w z góry zaplanowanych terminach. W wielu okręgowych izbach lekarskich posiedzenia okręgowych rad lekarskich odbywają się raz w miesiącu. W takiej sytuacji niemożliwe będzie sprostanie 7-dniowemu terminowi, przewidzianemu w projektowanym przepisie. Z tych względów zasadna jest zmiana terminu z 7-dniowego na 21-dniowy.

Powyższa zmiana skutkować będzie koniecznością dokonania zmian w projektowanym art. 19cbust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z jego treścią, w przypadkach, gdy organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu wniosku o wpis. Proponuje się, aby ww. termin tzw. milczącej zgody określić na 30 dni od daty wpływu wniosku do organu.

2. Wątpliwości budzi także brzmienie projektowanego art. 19d ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 (tj. uchwały o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru), jeżeli organizator kształcenia wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się organizatora kształcenia także z tych rejestrów działalności regulowanej. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej przepis ten nie został sformułowany w sposób jednoznaczny. Trudno bowiem jednoznacznie stwierdzić, jakie rodzaje działalności gospodarczej będą mieściły się w „tym samym zakresie” działalności co organizacja kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

W szczególności taki zapis nie rozstrzyga, czy działalność polegającą na organizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych będzie można uznać za działalność gospodarczą z tego samego zakresu co działalność polegająca na kształceniu podyplomowym lekarzy i dentystów, czy też w projektowanym przepisie chodzi jedynie o rejestry podmiotów organizujących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzone przez pozostałe izby lekarskie. O ile w tej drugiej sytuacji można zrozumieć ratio legis projektowanego przepisu, o tyle w przypadku pierwszej z opisanych sytuacji projektowana regulacja byłaby nie do przyjęcia. Z tych względów powyższy przepis należałoby doprecyzować.

3. Ponadto zasadnym jest odniesienie się do projektowanych zmian do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Projekt zakłada dodanie ust. 3 do art. 104, o następującym brzmieniu: „Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.” Powyższe rozwiązanie należy ocenić negatywnie. Należy wskazać, iż na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru wystawiane jest w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Stąd też projektowana regulacja jest zbędna, a jej wprowadzenie spowoduje wątpliwości interpretacyjne, co do obowiązku równoległego wydawania takiego zaświadczenia w formie papierowej.

4. Należy również wskazać, że proponowany w art. 144 projektu ustawy przepis art. 108 ust. 3a ustawy o działalności leczniczej jest nieprecyzyjny, co biorąc pod uwagę dotkliwe konsekwencje jego zastosowania w postaci wykreślenia wpisu ze wszystkich rejestrów budzi poważne wątpliwości. Przepis ten przewiduje bowiem wykreślenie wpisu, gdy podmiot wykonuje działalność leczniczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności. Pojęcie prowadzenia działalności regulowanej w tym samym zakresie jest niejednoznaczne i będzie budziło trudności interpretacyjne. Podobne wątpliwości będzie rodziło użyte w projektowanym art. 108 ust. 3a ustawy o działalności leczniczej sformułowanie „stosuje się odpowiednio”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.