Projekt Cancer Planu w ocenie Prezydium NRL

W czasie ostatniego posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło szczegółowe uwagi do projektu „Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024”. To odpowiedź na zaproszenie prof. Jacka Jassema do udziału w konsultacjach społecznych nad ostatecznym kształtem tego dokumentu.

Prof. Jacek Jassem na posiedzeniu NRL. Foto: Katarzyna Strzałkowska

Opracowanie i wdrożenie skutecznego i efektywnego modelu opieki onkologicznej, opartego przede wszystkim „na przyspieszonej diagnostyce oraz wdrażaniu skutecznych terapii onkologicznych”, powinno być jednym z priorytetów działalności podmiotów odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Jednak „bez zwiększenia puli środków przeznaczonych na ochronę zdrowia w ogóle, a na świadczenia onkologiczne w szczególności, Projekt Strategii nie ma szans na realizację, nawet przy założeniu efektywnej reorganizacji systemu ochrony zdrowia w przyszłości” – czytamy w stanowisku Prezydium NRL przyjętym 23 maja.

Ośrodki leczenia raka piersi

Prezydium NRL stoi na stanowisku, że ośrodki leczenia raka piersi (BCU) i inne ośrodki monoterapeutyczne powinny być tworzone przez już obecnie funkcjonujące podmioty lecznicze. Rola Ministerstwa Zdrowia powinna polegać na „wsparciu organizacyjnym i finansowaniu uzupełniających inwestycji niezbędnych do zapewnienia właściwego działania takich ośrodków”. Prezydium wskazuje, że należy określić „terminy powstania ośrodków monoterapeutycznych także w innych często występujących nowotworach”.

Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

Wymóg obligatoryjnego kwalifikowania Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego do kategorii dokumentacji medycznej nie przyniesie prognozowanych korzyści – zwraca uwagę Prezydium NRL.

Rzadkie nowotwory

W przypadku rzadkich nowotworów należy zachęcać do inicjowania Europejskich Sieci Referencyjnych i do przyłączania się do tworzonych sieci (European Reference Networks). Wynika to zresztą z realizacji Dyrektywy 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Nie mnożyć nowych stanowisk

W ocenie Prezydium NRL nie ma uzasadnienia propozycja utworzenia nowego zawodu, określonego mianem „koordynatora opieki onkologicznej”. Tę funkcję mogą z powodzeniem wykonywać „osoby z różnych zawodów po szkoleniu uzupełniającym, natomiast w organizacji szkolenia w tej dziedzinie powinny uczestniczyć uczelnie medyczne”.

Wspierać badania leków

Konieczne jest wspieranie badań leków zarówno prawnie, jak również organizacyjnie i finansowo. Obecnie ponad 80 proc. z nich ma charakter niekomercyjny, bowiem dominują one tylko w początkowym okresie wprowadzania danej technologii.

Leczyć zamiast „wdrażać modyfikacje”

Nie jest celowe wyodrębnianie diagnostyki molekularnej i genetycznej, gdyż „wszystkie metody diagnostyczne powinny być dostępne w ośrodkach szybkiej diagnostyki”. Ponadto należy umożliwić zastosowanie leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną zamiast – jak czytamy w podjętym stanowisku – ciągłego wdrażania „szybkich modyfikacji” programów lekowych.

Kształcenie

Nieuzasadniony jest pomysł wyodrębniania „specjalnej puli punktów dla szkoleń w onkologii”. Przy tej okazji Prezydium NRL powtórzyło wielokrotnie zgłaszany przez środowisko lekarskie postulat zniesienia ograniczeń w liczbie punktów przyznawanych za poszczególne formy doskonalenia zawodowego.

Refundacja

„Szybkie decyzje refundacyjne z reguły oparte są na ograniczonym doświadczeniu, a przy ograniczonych środkach bardzo łatwo prowadzą do ich niewłaściwej alokacji” – uważa Prezydium NRL. Nie jest jasne, na czym miałaby polegać „refundacja warunkowa”, ale nie może ona oznaczać „refundacji w oparciu o słabsze i niepewne dowody”, która opiera się wyłącznie na przesłance „innowacyjności”.

Interdyscyplinarność

W stanowisku ponadto czytamy: „Jeżeli istnieją indywidualne wskazania medyczne do zastosowania innowacyjnego leku czy innej technologii, które jeszcze nie mają mocnej dokumentacji skuteczności, powinno to być możliwe w ramach konsultacji wielospecjalistycznej, a nie w drodze biurokratycznej procedury”. Natomiast aby wspierać współpracę interdyscyplinarną w leczeniu chirurgicznym, zwłaszcza pacjentów z zaawansowanymi nowotworami, należy stworzyć możliwość rozliczania złożonych procedur w tym obszarze „na zasadzie sumowania wykonanych procedur, gdyż nie jest to możliwe w ramach kategorii zagregowanych”.

Nie zapominać o chirurgii

Zupełnie niezrozumiałe, zdaniem Prezydium NRL, jest pominięcie wśród celów zagadnień chirurgii onkologicznej. „Chirurgia jest ciągle najbardziej rozpowszechnioną, podstawową metodą leczenia nowotworów, o czym w dokumencie nie wspomniano. Nieuwzględnienie tej części leczenia onkologicznego czyni dokument niekompletnym, a problemy większości chorych onkologicznych wymagających leczenia chirurgicznego nie zostaną rozwiązane. Ograniczenie dyskusji o leczeniu chirurgicznym tylko do problemów rekonstrukcji piersi jest nieuzasadnione” – czytamy w podjętym stanowisku.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.