18 maja 2024

Gabinet lekarski w domu i mieszkaniu

Wielu lekarzy prowadzi lub zamierza prowadzić swoje gabinety w budynkach, które nie są wyłącznie przeznaczone na przychodnie lub gabinety lekarskie, często w lokalach czy domach mieszkalnych.

W Sejmie trwają obecnie prace nad ustawą przekształcającą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Foto: pixabay.com

W Sejmie trwają obecnie prace nad ustawą przekształcającą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Ponieważ wiele budynków, w których praktyki są rejestrowane, jest wybudowanych na takich gruntach, to projektowane zmiany mogą być dla Państwa bardzo istotne.

Szczególnie, jeśli adres domowy służy wyłącznie wskazaniu adresu działalności (przy praktykach na wezwanie czy wyłącznie w siedzibie podmiotu leczniczego), a nie jest ona tam rzeczywiście prowadzona. Projektowana ustawa zakłada bowiem obowiązek uiszczania opłaty za przekształcenie.

Będzie ona dla lokali mieszkalnych płatna w 20 ratach, każda w wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Ale jeśli w mieszkaniu jest zarejestrowana praktyka zawodowa, to opłata taka ma być płacona w ratach tej samej wysokości, ale przez 33 lata. Będzie więc o ponad połowę wyższa.

Liczyć ma się stan na moment przekształcenia, które nastąpi z mocy prawa. Warto więc rozważyć szybką zmianę adresu praktyki, jeśli to oczywiście możliwe, bo proces legislacyjny może się niedługo zakończyć.

Warto przybliżyć niektóre wymogi i skutki natury podatkowej czy prawnoadministracyjnej, jakie wiążą się obecnie z prowadzeniem gabinetów w budynkach, które nie są wyłącznie przeznaczone na przychodnie lub gabinety lekarskie. Tym bardziej, że rozluźnienie wymagań formalnych przy rozpoczęciu działalności powoduje obciążenie lekarza skutkami niewłaściwego postępowania przy podejmowaniu działalności w takich miejscach.

Zgodnie z art. 71 ustawy prawo budowlane podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, wielkość lub układ obciążeń wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Sytuacja taka ma miejsce, gdy rozpoczynają Państwo działalność w lokalu, który wcześniej nie był wykorzystywany na takie cele, szczególnie jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie określone było inne przeznaczenie budynku czy lokalu.

Zgłoszenie takie musi określać dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania i muszą być do niego załączone opisy i rysunki o charakterze techniczno-budowlanym, oświadczenie o prawie dysponowania budynkiem (lokalem) na cele budowlane, zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (warunki zabudowy, jeśli nie ma planu miejscowego).

Uchybienie temu obowiązkowi może grozić wydaniem przez nadzór budowlany postanowienia o wstrzymaniu użytkowania obiektu, koniecznością uzupełnienia dokumentacji i nałożeniem opłaty legalizacyjnej. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub lokalu pociąga za sobą również zmianę wysokości stawki podatku od nieruchomości.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego dochodzi do zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Trzeba je zgłosić we właściwej gminie w ciągu 14 dni od wystąpienia. Stawki podatku od nieruchomości dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń są niższe niż dla celów związanych z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, jednak kilka razy wyższe niż od budynków i lokali mieszkalnych.

W wypadku lokali stanowiących odrębną własność, wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej mogą być – jeśli taką uchwałę podejmie wspólnota mieszkaniowa – w większym stopniu niż to wynika ze stosunku do ich udziału, obciążać właścicieli lokali użytkowych.

Należy też pamiętać, że wynajęcie lokalu znajdującego się w budynku należącym do spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody tej spółdzielni, jeśli wiąże się ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Rozpoczęcie takiej działalności wymaga też zawiadomienia spółdzielni, bo pociąga za sobą zmianę wysokości opłat na rzecz spółdzielni.

Jarosław Klimek
Radca prawny OIL w Łodzi


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.