12 lipca 2024

Tarcza antykryzysowa. Emerytura a świadczenie postojowe

Lekarze emeryci, którzy jednocześnie wykonują zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej, mają prawo do świadczenia postojowego z ZUS przyznawanego w ramach tzw. tarczy antykryzysowej.

Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego nt. tarczy antykryzysowej (21 kwietnia). Foto: Krystian Maj / KPRM

Emerytura nie wyklucza prawa do takiego świadczenia, o ile umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., a dochód z tytułu tej umowy nie jest wyższy niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dodatkowe wymogi

Ponadto trzeba pamiętać, że świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę/zamawiającego, z którym została zawarta umowa cywilnoprawna, skutkującym ograniczeniem bądź całkowitym zaprzestaniem wykonywania tej umowy.

Zgodnie bowiem z art. 15zq ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.1, osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (zwane „umową cywilnoprawną”), przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Emeryt nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu pobieranej emerytury (co do zasady, z emerytury czy renty odprowadzana jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne).

Do kiedy wniosek?

Co ważne – nie jest za późno, aby złożyć wnioski do ZUS o świadczenie postojowe za marzec czy kwiecień br., jeśli w tym okresie zaszły przesłanki uzyskania prawa do tego świadczenia. Wnioski należy złożyć na druku RSP-C (w wersji elektronicznej lub papierowej) najpóźniej w terminie trzech miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii (ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od 20 marca br. do odwołania na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia2).

Trzeba też pamiętać, że świadczenie postojowe można uzyskać maksymalnie trzy razy, przy czym po raz kolejny można je otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Działalność gospodarcza

Emerytura nie wyklucza też prawa do świadczenia postojowego dla lekarzy emerytów prowadzących działalność gospodarczą – oczywiście przy założeniu, iż spełniają pozostałe warunki, o których mowa w art. 15zq cyt. ustawy z 2 marca 2020 r. Wnioski do ZUS składa się w tym przypadku na druku RSP-D.

Dodać należy, iż przy wnioskowaniu o świadczenie postojowe z tytułu wykonywania działalności gospodarczej po raz pierwszy, należy też dodatkowo wykazać spadek obrotów o 15 proc. Aby natomiast skorzystać ze wsparcia po raz kolejny, nie trzeba wykazywać spadku przychodów o kolejne 15 proc., a sytuacja materialna lekarza powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL


Przypisy:

  1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875).
  2. Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 522, poz. 531 i poz. 565.).