12 czerwca 2024

Uznawanie kwalifikacji zawodowych. Co nowego?

Jeżeli Prezydent RP Andrzej Duda podpisze ustawę o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 18 stycznia 2016 r. wejdą w życie nowe przepisy wdrażające dyrektywę o uznawania kwalifikacji zawodowej, m.in. wprowadzając odpowiednie zmiany do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o izbach lekarskich.

Foto: Marta Jakubiak

W dniu 22 grudnia Sejm RP uchwalił ustawę, w dniu 24 grudnia Senat RP przyjął ustawę bez poprawek.

W odniesieniu do procedur dotyczących lekarzy i lekarzy dentystów najistotniejsze zmiany są następujące:

  • wszystkie osoby, bez względu na posiadane obywatelstwo, które ukończyły studia medyczne w języku innym niż język polski, w celu uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty bądź ograniczonego prawa wykonywania zawodu będą zobowiązane wykazać znajomość języka polskiego poprzez złożenie egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Radę Lekarską;
  • za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji wydawane przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską na wniosek lekarza lub lekarza dentysty będzie pobierana opłata w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2016 r. będzie to 1850 zł czyli 55,50 zł za zaświadczenie);
  • okręgowe rady lekarskie będą miały obowiązek wysyłać właściwym organom we wszystkich państwach UE informacje o lekarzu albo lekarzu dentyście, na którego został w Polsce nałożony zakaz wykonywania zawodu (stały bądź czasowy) albo ograniczenie w wykonywaniu zawodu.

Również inne państwa członkowskie powinny z dniem 18 stycznia 2016 r. wdrożyć do prawa krajowego nowelizację dyrektywy. Stąd, z tym dniem można się spodziewać, że okręgowe rady lekarskie zaczną regularnie otrzymywać z innych państw informacje o zakazach wykonywania zawodu albo ograniczeniach nakładanych na lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto, także w innych państwach mogą się zmienić (a w niektórych już to nastąpiło) regulacje związane ze sposobem wykazywania znajomości języka danego państwa jako wymogu uzyskania w tym państwie uprawnień do wykonywania zawodu.

Źródło: NIL


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.