18 lipca 2024

566 warszawskich aptek przyjmuje stare leki

415 ton – tyle starych medykamentów przynoszą do aptek mieszkańcy Warszawy w ciągu roku. Przez kilka tygodni nie odbierano ich ze specjalnych pojemników. Dlaczego? Postanowiliśmy o to zapytać w stołecznym magistracie. Odpowiedź została przygotowana przez Wydział Prasowy Urzędu m.st. Warszawy wspólnie z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Foto: Marta Jakubiak

Skąd w Warszawie wziął się problem ze starymi lekami, których nie ma kto odbierać z aptek?

– Poprzednia umowa na odbiór leków z aptek zakończyła się z dniem 30 listopada 2014 roku. Jeszcze przed jej zakończeniem w dniu 24 listopada ubiegłego roku rozstrzygnięty został przetarg na nowego operatora, który będzie odbierał w imieniu miasta z warszawskich aptek leki i termometry przynoszone przez mieszkańców. Podpisanie umowy zaplanowane było na połowę grudnia 2014 roku, jednak w tym terminie do podpisania umowy nie doszło z uwagi na odwołanie, które do Krajowej Izby Odwoławczej złożyła jedna z firm biorących udział w przetargu, zarzucając dwóm firmom zmowę cenową. Do czasu rozpatrzenia sprawy przez ten organ nie było możliwe podpisanie umowy. KIO w styczniu bieżącego roku oddaliła odwołanie firmy skarżącej i tym samym można było podpisać umowę z firmą, która wygrała przetarg.

Czy umowa jest już podpisana?

– Umowa z firmą „Byś” Wojciech Byśkiniewicz o świadczenie usług odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów w postaci przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych podpisana została w poniedziałek, tj. 26 stycznia. Odbiór leków rozpoczął się już we wtorek, 27 stycznia. Miasto monitoruje sprawę szybkiego odebrania zapasów leków, powstałych w wyniku czasowej przerwy w ich odbiorze. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z umową, odpady odbierane są z każdej apteki raz w miesiącu oraz, w przypadku dodatkowej potrzeby, na każde żądanie telefoniczne.

Kto obecnie zajmuje się utylizacją przeterminowanych lekarstw? Skąd pochodzą na to środki?

– Do 31 lipca 2017 roku odbiorem, transportem i przekazywaniem do przetworzenia odpadów w postaci przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych będzie zajmowała się firma „Byś”. Na realizację tej umowy (od stycznia 2015 do lipca 2017 roku) przeznaczonych zostało 1 824 000 zł, które pochodzić będą ze środków Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Środki te jednak nie muszą zostać wydatkowane w całości. Miasto nie płaci ryczałtowo, tylko za faktycznie odebrane odpady według stawki zaoferowanej przez oferenta.

Ile przeterminowanych leków pozbywają się warszawiacy?

– W roku 2012 łączna masa odebranych odpadów wyniosła ok. 243 ton, a w roku 2013 ok. 350 ton. W związku z tym, iż z każdym rokiem wzrasta liczba aptek przystępujących do akcji, a co za tym idzie – ilość oddawanych przez mieszkańców Warszawy leków, miasto przygotowując przetarg, przyjęło wartości odpowiednio podwyższone. Przyjęte zostało założenie, że rocznie odbieranych będzie około 415 ton odpadów, co daje ok. 1072 tony na całą umowę (do 31 lipca 2017 roku). Podkreślić jednak należy, iż te wartości służyły jedynie do porównania cen ofert (cena jednostkowa przemnożona przez ilość odpadów), a miasto będzie płacić wykonawcy jedynie za faktyczną ilość odebranych odpadów z punktów zbiórki.

Gdzie mieszkańcy Warszawy powinni zanosić stare leki?

– Odpady w postaci przeterminowanych leków i termometrów odbierane są z 566 aptek z ponad 600 funkcjonujących w Warszawie. Liczba ta jest „ruchoma” – do odbioru mogą zgłaszać się kolejne podmioty zainteresowane ustawieniem pojemnika w swojej aptece.