17 lipca 2024

Co czeka medyczne instytuty badawcze?

W piątek w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie odbyło się spotkanie zastępców dyrektorów ds. nauki medycznych instytutów badawczych. W spotkaniu wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski oraz dyrektor Departamentu Nauki Ministerstwa Zdrowia Katarzyna Chmielewska.

Minister Szumowski przedstawił obecną sytuację medycznych instytutów badawczych w świetle projektowanych regulacji dotyczących Narodowego Instytutu Technologicznego, formuły przekształceń Państwowych Instytutów Badawczych oraz ustawy o szkolnictwie wyższym.

Najwyższy poziom i jakość udzielanych specjalistycznych świadczeń medycznych przez instytuty nie budził wątpliwości uczestników dyskusji, podobnie jak ich duży potencjał naukowy.

W toku dyskusji rozważano najkorzystniejsze z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia i nauki w Polsce sposoby przekształcenia medycznych instytutów badawczych, pozwalające zachować ich historyczny dorobek i wzmocnić aktualny potencjał.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że medyczne instytuty badawcze odgrywają istotna rolę w szkoleniu podyplomowym lekarzy, w tym w kształceniu specjalistycznym oraz szkoleniach w zawodach okołomedycznych.

Zwrócono uwagę na istotne znaczenie utrzymania i rozwoju dotychczasowych ścieżek karier naukowych młodych lekarzy poprzez m.in. zachowanie możliwości nadawania stopni i tytułów naukowych przez medyczne instytuty badawcze. Zdaniem zebranych będzie to jeden z ważnych elementów, które należy uwzględniać przy kreowaniu polityki zahamowania obserwowanego obecnie znaczącego odpływu kadr medycznych za granicę.

Na spotkaniu zaproponowano powołanie kolegium zastępców dyrektorów ds. nauki medycznych instytutów badawczych, których zadaniem miałoby być wspomaganie instytucji odpowiedzialnych za dotyczące medycyny zmiany w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie obejmującym przekształcenia instytutów badawczych.