15 lipca 2024

Minister zdrowia: definiujemy na nowo jakość w ochronie zdrowia

Placówki, które będą miały lepszą jakość na trzech poziomach: klinicznym, konsumenckim i zarządczym, mogą liczyć na dodatkowe współczynniki podnoszące finansowanie – to jedno z założeń projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Minister zdrowia Adam Niedzielski. Foto: twitter.com/MZ_GOV_PL

Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta daje możliwość zastosowania jakości jako kryterium przy finansowaniu placówek. – To ważna zmiana dla poprawy dostępności do usług medycznych oraz nagradzanie podmiotów, które sprostają zdefiniowanym standardom – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Ta jakość ma kluczowe znaczenie, ponieważ definiujemy ją zupełnie na nowo. Nie traktujemy jej tylko i wyłącznie w kategoriach klinicznych, czyli myśląc o takich standardowych parametrach, jak liczba rehospitalizacji po zabiegu czy czas trwania rekonwalescencji – wskazuje szef resortu zdrowia.

MZ: chcemy wzmocnić konkurowanie jakością

Wejście w życie proponowanych rozwiązań jest planowane od 1 stycznia 2022 r. – Dzięki ustawie o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta, pieniądze wprowadzane do systemu ochrony zdrowia mają trafiać przede wszystkim do placówek, które gwarantują odpowiednią jakość świadczonych usług. Stawiamy na umocnienie mechanizmów konkurowania jakością, ale także na obowiązek publikowania informacji o podmiotach leczniczych, bo pacjent ma prawo podejmować świadome decyzje o wyborze placówki, np. sprawdzając, jak jest zarządzana – podkreśla minister zdrowia.

Jak dodaje minister Adam Niedzielski, głównym elementem rozliczeniowym ze szpitalami ma być jakość świadczonych usług. – Będziemy ją definiowali również z perspektywy pacjenta. Weźmiemy pod uwagę wskaźniki mówiące o komforcie pacjenta i jego ocenie usługi medycznej – mówi minister zdrowia.

Spełnienie wymagań warunkiem obecności w sieci szpitali

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie wymogu autoryzacji dla szpitali w zakresie udzielania przez nie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Autoryzacji udzielać będą dyrektorzy Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek szpitali na pięć lat. Od decyzji o odmowie udzielenia autoryzacji lub jej cofnięciu przysługiwać będzie skarga do sądu administracyjnego.

W ramach autoryzacji weryfikowane będzie spełnienie przez szpitale wymagań dla świadczeń gwarantowanych tzw. koszykowych. Kryteria autoryzacji i sposoby ich oceny będą określane przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia. Do udzielenia autoryzacji niezbędne będzie spełnienie wszystkich kryteriów autoryzacji, z zastrzeżeniem „autoryzacji warunkowej” udzielanej przy 95 proc. stopniu spełnienia kryteriów w okresie przejściowym. Posiadanie autoryzacji będzie warunkowało uczestnictwo szpitala w tzw. sieci.

Rejestr zdarzeń niepożądanych

Projekt ustawy zakłada utworzenie systemu rejestrowania zdarzeń niepożądanych. System będzie obligatoryjny dla szpitali, niezależnie od faktu czy korzystają ze środków publicznych, czy też nie. Będzie się to odbywało na dwóch poziomach: wewnętrznym (rejestr prowadzony przez szpital) i zewnętrznym (rejestr prowadzony przez NFZ).

Rejestr zdarzeń niepożądanych nie będzie jawny. Zgodnie z założeniami projektu ustawy, dane osobowe zgłaszających zdarzenia niepożądane w powiązaniu z danymi, identyfikującymi konkretne zdarzenie, a także wszelkie informacje zgromadzone w ramach analizy przyczyn zdarzeń nie będą udostępniane. Szpitale w ramach raportów jakości mają publikować informacje o liczbie zdarzeń niepożądanych, a także wdrożonych działaniach korygujących i naprawczych.

No-fault, czyli brak sankcji dla medyków

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie zasady no-fault, czyli braku sankcji wobec personelu medycznego w związku ze zgłoszeniem zdarzenia niepożądanego, ale nie będzie to tożsame z brakiem sankcji w przypadku działań na szkodę pacjenta.

– Chcemy zagwarantować personelowi medycznemu, że za zgłoszenie zdarzenia niepożądanego nie będzie sankcji. Doświadczenia innych krajów pokazują, że nie da się całkowicie wyeliminować zdarzeń niepożądanych w ochronie zdrowia, ale dzięki przyjęciu ustawy o jakości możemy je znacząco zredukować – podkreśla minister zdrowia.

System pozasądowego rekompensowania szkód

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta. Proponowane rozwiązania zakładają wprowadzenie rekompensat bez orzekania o winie, mającego na celu ustalenie czy w sprawie objętej wnioskiem doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazanie wysokości świadczenia. Będą one wypłacane szybciej i sprawniej niż w postępowaniach przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lub w postępowaniach sądowych.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej RCL.