18 lipca 2024

Odpady medyczne – nieuzasadniony przepis

Stanowisko Nr 12/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 lutego 2015  r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, przekazanego przy piśmie pana Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego, z dnia 26 stycznia 2015 r., zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu rozporządzenia:

Należy dokonać zmiany § 6 ust. 5 projektu rozporządzenia, aby w przypadku, gdy odpady medyczne składowane są w przenośnym urządzeniu chłodniczym, wymogi określone w tym przepisie ograniczyć do zapewnienia w sąsiedztwie tego urządzenia dostępu do stanowiska wyposażonego w dozownik płynu dezynfekcyjnego i zasobnik ręczników jednorazowego użytku.

Projektowany przepis w obecnym brzmieniu jest nieuzasadniony, a jego realizacja w przypadku małych gabinetów i przychodni może okazać się trudna. Personel przychodni w trakcie kontaktu z workami zawierającymi odpady z reguły używa jednorazowych rękawic, zatem sam kontakt z zawartością worka jest raczej tylko teoretycznie możliwy.

Zawarty w projekcie wymóg pojemników i stelaży wyposażonych w mechanizm pedałowy jeszcze możliwość tego kontaktu (podczas usuwania worka z pojemnika lub stelaża) niweluje. Procedura odkażenia rąk po zdjęciu rękawic po zakończonej czynności wkładania lub wyjmowania worków z przenośnego urządzenia chłodniczego oraz ich wytarcia jest zatem zdecydowanie wystarczająca.