19 lipca 2024

Stan epidemii. Minister zabrał głos w sprawie stażu podyplomowego

W ocenie ministra zdrowia zaliczenie na poczet odbywania stażu podyplomowego czasu, w którym lekarz lub lekarz dentysta stażysta nie wykonuje zawodu (np. z powodu przestoju, kwarantanny, choroby, czy opieki nad dzieckiem) jest niezasadne.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski. Foto: Krystian Maj / KPRM

Uzasadnienie jest następujące: w tym czasie nie nabywa umiejętności praktycznych w wykonywaniu zawodu, a co za tym idzie – nie realizuje celu stażu podyplomowego.

Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 20 marca w sprawie zasad zaliczenia stażu podyplomowego po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Samorząd lekarski postulował, aby koordynatorzy stażu mogli zaliczać staże cząstkowe osobom, których harmonogram stażu podyplomowego uległ zmianie z powodu rozszerzania się epidemii COVID-19, a okręgowe rady lekarskie powinny potwierdzać ich zaliczenie.

Jak wyjaśnia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia, ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziła zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie regulacji dotyczących stażu podyplomowego.

W art. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dodano ust. 8a–8d w brzmieniu:

8a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lekarz stażysta może zostać skierowany przez:

1) wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) do podmiotu, w którym odbywa staż albo do innego podmiotu, albo

2) pracodawcę do realizacji innych zadań niż wynikające z umowy o pracę na podstawie, której odbywa staż podyplomowy, jeżeli nie zostanie wydana decyzja, o której mowa w pkt 1.

8b. Zadania, o których mowa w ust. 8a, muszą być dostosowane do poziomu wiedzy i umiejętności kierowanego lekarza stażysty oraz podlegać nadzorowi i kierownictwu lekarza specjalisty wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz stażysta.

8c. Na wniosek lekarza stażysty minister właściwy do spraw zdrowia może uznać, w drodze decyzji, okres, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny ze realizowaniem tego programu, jeżeli realizował w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a.

Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki poinformował, że obecnie procedowana jest zmiana art. 15 ust. 8c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegająca na przyznaniu właściwym miejscowo okręgowym radom lekarskim uprawnienia do uznawania okresu, w którym lekarz stażysta nie realizował programu stażu podyplomowego, za równoważny z realizowaniem tego programu, jeżeli wykonywał w tym czasie zadania wyznaczone na podstawie ust. 8a. Zmiana ta jest m.in. odpowiedzią na postulat wyrażony w stanowisku Prezydium NRL z 24 kwietnia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

Więcej: nil.org.pl