12 lipca 2024

Czy prezes ABM za najważniejszy uzna punkt widzenia pacjentów?

Znamy nazwisko prezesa Agencji Badań Medycznych. W piątek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że funkcję tę będzie pełnił prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna.

Prof. Piotr Czauderna na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy. Foto: Mariusz Tomczak

Prof. Piotr Czauderna kieruje Katedrą i Kliniką Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jest konsultantem w zakresie chirurgii dziecięcej w województwie pomorskim, prezesem Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS), koordynatorem Sekcji Ochrony Zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju powołanej przy Prezydencie RP.

– Myślę, że najważniejszy powinien być punkt widzenia pacjentów, bo to w końcu dla nich istnieje system ochrony zdrowia. Wydaje mi się, że o ile pamiętamy o tym w swojej codziennej pracy lekarskiej, to już przy organizacji systemu ochrony zdrowia często się o tym zapomina – mówił kilka miesięcy temu w wywiadzie dla portalu internetowego „Gazety Lekarskiej” (całość TUTAJ). Czy tą dewizą będzie się kierował jako szef ABM, czas pokaże.

Zainteresowania naukowe prof. Czauderny obejmują przede wszystkim problem leczenia nowotworów, zwłaszcza guzów wątroby, oraz zastosowania wideochirurgii w chirurgii i onkologii dziecięcej. Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych projektach naukowych jako wykonawca lub ich menedżer. Jest współautorem podręczników polskich i zagranicznych oraz ponad 180 prac naukowych opublikowanych w najbardziej szanowanych czasopismach na świecie, m.in. New England Journal of Medicine, Lancet Oncology i Journal of Clinical Oncology. Całkowity wpływ jego publikacji wynosi ponad 400, podczas gdy liczba jego cytowań jest bliska 3000. Prowadził liczne krajowe i międzynarodowe kursy z zakresu chirurgii wideo i chirurgii onkologicznej. Regularnie pełnił funkcję recenzenta programów badawczych w Unii Europejskiej (7PR, Horyzont 2020).

Zgodnie z ustawą o Agencji Badań Medycznych, prezes Agencji  powoływany jest przez ministra zdrowia w drodze konkursu na okres 6 lat. Ta sama osoba może pełnić funkcję prezesa nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje. Prezes Agencji odpowiedzialny jest za gospodarkę finansową Agencji, sprawy związane z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów i innych zadań Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie jej majątkiem. Po zasięgnięciu opinii Rady, prezes sporządza: roczny plan finansowy Agencji i jego zmiany, roczny plan działalności Agencji i jego zmiany, roczne sprawozdanie finansowe Agencji, roczne sprawozdanie z działalności Agencji wraz z informacją o wynikach ewaluacji, perspektywiczne kierunki działalności Agencji, statut Agencji i jego zmiany oraz przedstawia je do zatwierdzenia ministrowi zdrowia.

Agencja Badań Medycznych jest państwową osobą prawną odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. – Agencja będzie prowadzić działalność analityczną dotyczącą oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w sposób bardziej przydatny dla pacjentów – mówił p.o. prezesa ABM Radosław Sierpiński, który przez ostatnie miesiące tworzył jej podwaliny. To właśnie jego zastąpił Piotr Czauderna.