12 lipca 2024

Kolejna Polka w stałym komitecie FDI. Sukces dr Kingi Grzech-Leśniak

Polska delegacja odniosła kolejny sukces podczas obrad tegorocznego Parlamentu Stomatologicznego.

Foto: Youtube / FDI 2016 Poznań

Spośród 39 kandydatów na członków komitetów, zarządu, skarbnika i prezydenta elekta, delegaci FDI wyłonili w głosowaniu 10 osób na poszczególne stanowiska w tym prezydenta elekta, skarbnika i 3 nowych członków rady (jest to „ścisły” zarząd FDI).

Polska reprezentacja dysponuje 4 głosami. Delegatami uprawnionymi do głosowania z polskiej delegacji byli: Marzena Dominiak, Anna Lella, Tomasz Gedrange, Radosław Maksymowicz.

Z Polski zgłoszono 3 kandydatów: prezydent PTS prof. Marzena Dominiak zgłosiła dr Kingę Grzech-Leśniak do Dental Practice Commitee i prof. Ingrid Różyło-Kalinowską do Science Commitee. Natomiast prezes NRL prof. Andrzej Matyja zgłosił prof. Jolantę Pytko-Polańczyk do Science Commitee. Kandydatki prezentowały się podczas open forum 2. W niedzielę 8 września rada FDI dokonała wskazań 6 osób spośród zgłoszonych kandydatów, a wśród wyłonionych osób znalazła się dr Kinga Grzech-Leśniak.

FDI ma pięć stałych komitetów, każdy ma określony obszar działalności, za który są odpowiedzialni i podlegają Radzie. Raz w roku przewodniczący poszczególnych komitetów biorą udział w dedykowanym temu zebraniu zarządu FDI, jak również zarząd zaprasza na posiedzenie przed walnym zebraniem prezesów organizacji regionalnych (w takich zebraniach przez trzy lata przewodniczenia ERO-FDI brała udział dr Anna Lella).

Stałe Komitety FDI to:

  • Komitet ds. Praktyk Stomatologicznych monitoruje i doradza Radzie w kwestiach związanych z praktyką dentystyczną.
  • Komitet ds. Edukacji porusza się w kwestiach dotyczących edukacji dentystycznej. W tym komitecie od 2 lat działa prof. Marzena Dominiak, a w przeszłości przez dwie kadencje również był bardzo aktywny prof. Eugeniusz Spiechowicz.
  • Komitet Łączności i Wsparcia Członków monitoruje i doradza Radzie w zakresie komunikacji i wsparcia dla członków FDI.
  • Komitet Zdrowia Publicznego monitoruje i doradza Radzie w zakresie poprawy zdrowia jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz w sprawie szerszej promocji zdrowia.
  • Komitet Naukowy zapewnia ekspertyzy związaną ze zdrowiem jamy ustnej i zapewnia, że działalność FDI opiera się na solidnych dowodach naukowych.

FDI ma również Komitet Audytu, który ocenia kontrolę finansową, dokonuje przeglądu sprawozdawczości finansowej i corocznie przekazuje sprawozdania innym członkom FDI na Walnym Zgromadzeniu. Co roku delegaci powołują na sesji plenarnej Budget Reference Committee, w którym dwukrotnie pracowała dr Anna Lella. FDI powołuje również grupy robocze są ustanawiane przez Radę w celu rozpatrywania spraw, które nie wchodzą w zakres kompetencji żadnego Stałego Komitetu, jak np. grupa robocza Vision 2030 – jej zadaniem jest zdefiniowanie priorytetów w zakresie zdrowia jamy ustnej na następne 10 lat (2020-2030), które pomogą ukształtować przyszłe działania FDI.