24 lipca 2024

Kwalifikacje lekarza czy lokalizacja gabinetu? Zmiany w rozporządzeniu MZ

Stanowisko Nr 22/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekazanym przy piśmie Pana Zbigniewa Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r., znak: UZ-PR.0212.3.2018.KM – zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego rozporządzenia:

Prezydium NRL negatywnie ocenia zaproponowane w przedmiotowym projekcie zmiany w załączniku nr 7 „Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży” polegające na podwyższeniu punktacji za lokalizację gabinetu stomatologicznego w szkole lub w szkole specjalnej lub w innej placówce.

W ocenie Prezydium NRL najważniejszym kryterium, od którego zależy wybór oferty świadczeniodawcy w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest kryterium posiadanych przez lekarza kwalifikacji, a kryterium lokalizacji gabinetu stomatologicznego stanowi kwestię drugorzędną i tym samym nie zasadne jest jego wysokie premiowanie.

Ponadto Prezydium NRL zauważa, że w zaproponowanych kryteriach nie uwzględniono dodatkowych punktów dla podmiotów prowadzących szkolenia specjalizacyjne oraz podmiotów wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia staży w dziedzinach stomatologicznych.